airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ordblindeprojektet

Igangværende

Startdato
August 2015

Slutdato
August 2022
Formål

Projektet har til formål at udvikle materialer til tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed, og til den forebyggende læseundervisning. Projektet tager udgangspunkt i, at der i Grønland endnu ikke findes udviklede værktøjer til at afdække og målrette indsatsen på disse områder med udgangspunkt i en grønlandsk skriftsprogsnorm. Grundlaget for projektet er en undersøgelse af elever i yngstetrinnet.

Målgruppen for projektet er grønlandsklærere fra yngste-trinnet, læsekonsulenter, rådgivningslærere og MISI i kommunerne

Om ordblindhed

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som vedrører den fonologiske forståelse. Ordblinde har særlige vanskeligheder med deres fonologiske bevidsthed og ordafkodning, hvilket betyder at de har svært ved at omsætte bogstaver til sproglyd. Dette skaber store udfordringer i forhold til håndtering af skriftsprog (læsning, stavning og skriftlig formulering), og udfordringerne viser sig ofte på de tidlige læsestadier.

Der er i international forskning bred enighed om, at ordblindhed er arveligt. Det betyder at børn med ordblinde forældre eller fra familier med læsevanskeligheder er i risiko for at udvikle store læse- og skrivevanskeligheder, hvis ikke der bliver sat tidligt ind med forebyggende indsatser. Disse indsatser omfatter bl.a. god støtte i hjemmet og vedvarende læseundervisning i skolen.

For at understøtte elever, som er i risiko for at udvikle ordblindhed, er det vigtigt at lærere får mere viden om og indsigt i teorier om børns tidlige læse- og skriveudvikling. Dette giver lærerne bedre muligheder for at kortlægge elevernes læseudvikling, følge deres udviklingsforløb over tid, og igangsætte systematiske og pædagogiske læsetiltag.

Forskning har vist, at man kan forebygge og reducere læsevanskeligheder gennem en målrettet og tidlig indsats, der har til formål at udvikle børns opmærksomhed over for sproglyd gennem systematiske aktiviteter (Arnbak & Borstrøm 2007, Gellert 2013). Det kræver en systematisk og løbende evaluering af elevernes læse- og skrivefærdigheder med henblik på en identifikation af elever, der ikke følger en normal læsestandpunkt og læseudvikling, og som derfor har behov for en mere systematisk tilgang til læseundervisning.

Læs mere om ordblindhed

https://etlivsomordblind.dk/ 
https://www.videnomlaesning.dk/
http://www.oi.dk/ 
https://nota.dk/bibliotek/hjaelp/ordblindhed 
https://www.ordblindeforeningen.dk/viden-om/ordblindhed/


Organisering
Uddannelsesstyrelsen har siden etableringen af projektet i 2014, udviklet screeningsværktøjer og støttematerialer kombineret med undersøgelser af elevernes læse- og staveudvikling, i samarbejde med arbejdsgruppen fra Kommuneqarfik Sermersooq, Avannaata Kommunea og Kommune Qeqertalik. Senere i processen er der etableret et samarbejde med 2 forskere fra Københavns Universitet, der rådgiver om metode, udformning af materialer, og bidrager med statistiske analyser. Med en langtidsundersøgelse har man fulgt over 300 elever fra 1. til 3.klasse, og derved fået skabt et datagrundlag for mulige afgrænsninger ift. tidligt at kunne identificere elever, som er i risiko for ordblindhed.

Når de sidste afprøvninger og analyser for screeningsværktøjer er færdige, kan implementeringsfasen igangsættes i efterår 2020.

Lancering og den videre brug af materialerne vil blive fulgt op med ordblindeseminar og kurser til brugerne.

Materialerne, som er under udvikling, vil blive stillet frit og gratis til rådighed for skoler i Grønland som forskningsbaserede værktøjer.
Materialeudvikling

Materialer der udvikles:

  • AAN 1-3 er et materiale til løbende evaluering af læse- og skrivefærdigheder hos 1.-3. klasses elever. Materialet omfatter screeningsværktøjer og monitoreringsredskaber, som gør det muligt for lærerne at følge elevernes læseudvikling, og tidligt identificere elever i risiko for ordblindhed.
  • GraphoLearn er et dynamisk, webbaseret spil, der understøtter elevernes læseindlæring. Spillet er oprindeligt udviklet af forskere fra Jyväskylä Universitetet i Finland, og er oversat til mange sprog. Uddannelsesstyrelsen har i samarbejde med forskere fra universitetet versioneret GraphoLearn, som testes af skoler i Qeqqata Kommunia i 2019/2020. Hvis testningen viser at materialet har effekt på elevernes læsning, vil spillet være klar som app, og vil kunne hentes af alle skoler i Grønland.
  • Konkrete materialer (vendespil, brætspil mv.) – er baseret på sproglig opmærksomhed, afkodning og ordkendskab. Elever med risiko for ordblindhed har ofte behov for længere tid, og varierede gentagelser til at øve sig i delfærdigheder, i forhold til elever der følger den normale læseudvikling. Materialet vi derfor guide lærerne i at udvælge aktiviteter, baseret på færdigheder som vil støtte elevernes læseindlæring.
  • Lærervejledning til screeningsværktøjer og støttematerialer udvikles til at guide skoler, om hvordan man tidlig kan identificere elever med risiko for ordblindhed og dertil læsepædagogiske indsats. Herved kan lærerne bedre målrette deres læsepædagogiske indsats i undervisningen.
Testmaterialer

Formål

Formålet med testmaterialerne er at identificere elever i risiko for ordblindhed, således at eleverne kan få understøttende læseundervisning i grønlandsk.

Testmaterialerne er udviklet til grønlandsklærere for yngstetrinnet.

Testmaterialet

Testmaterialet for elever i 1.-3. klasse består både af gruppetests og individuelle tests. Testene er ikke ordblindetests, men skal anvendes til løbende at monitorere elevernes skriftsproglige færdigheder, samt til at identificere elever med behov for særlig støtte.

Det er veldokumenteret, at ordblindhed kan være arveligt, og nogle børn er i større risiko for at udvikle læsevanskeligheder end andre, hvis de ikke tidligt får den nødvendige ekstra støtte og opmærksomhed i forbindelse med læseundervisningen.

Med testene er det muligt at screene eleverne for, om de er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder (muligt ordblinde). Til dette formål kan gruppetestene anvendes i midten af 1. klasse, slutningen af 1. klasse og midten af 2. klasse. Til gruppetestene har Uddannelsesstyrelsen fastlagt grænseværdier, som anbefales til brug for identifikation af elever i risiko for ordblindhed. Individuelle tests kan bruges som opfølgning, når elever scorer lavt i en gruppetest. Her kan man i en individuel test iagttage eleven nærmere og få bekræftet, om den lave score i gruppetesten afspejler reelle vanskeligheder med den færdighed, der testes. Her kan man også få specifik viden om elevens læsefærdigheder.

Til elever i slutningen af 2. kl., midten af 3. kl. og slutningen af 3. klasse anvendes gruppetests til løbende at monitorere elevernes skriftsproglige færdigheder- og ikke til at identificere risikoelever, da man ikke har grænseværdier for disse. Men i disse tests er det også muligt at identificere elever, der har problemer med deres skriftsproglige udvikling. Der er ligeledes individuelle tests til disse klasser.

Testmaterialerne er udviklet på baggrund af en undersøgelse af elevernes skriftsproglige udvikling, hvilket kan læses i nedenstående rapport. 

Hent

Procedure for testanvendelse - findes kun på grønlandsk.

Bestillingsformular - findes kun på grønlandsk

Rapport og oplæg

Rapport

Uddannelsesstyrelsen udgiver i november 2020 en rapport om tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed.

I rapporten beskrives ny viden om tidlig læseindlæring i Grønland, baseret på nyeste undersøgelser, og ikke mindst tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed.

Oplæg

I april 2021 holder projektgruppen et oplæg om resultaterne fra deres undersøgelser samt testproceduren for lærere og andre relevante aktører. Oplægget er 2 timer langt. Bemærk at præsentationsmaterialet er på dansk, mens oplægget er på grønlandsk.

Hent rapport

Se oplæg

Karina Meincke

Skolekonsulent i ordblindhed

(+299) 34 62 99

kame@nanoq.gl

Fag og undervisning
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Materialer til udlån
Gå til
Læreplaner
Gå til
Sidst opdateret: 10. maj 2021