airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Censur og karaktergivning

Alle afgangsprøver bedømmes af 1 lærer og 1 censor. Formålet med censur og karaktergivning er at vurdere og bedømme elevens faglige præstation under prøven i henhold til læringsmålene fastsat i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål.
Censur af færdighedsprøver og skriftlige prøver

Censur af færdighedsprøver og skriftlige prøver forløber som følger:

 • Umiddelbart efter prøven samles elevernes besvarelser og kladder, og afleveres til skolens leder
 • Skolens leder sørger for at prøvebesvarelserne og en karakterliste bliver pakket forsvarligt, og sender dem som rekommanderet forsendelse til censor
 • Når censor har rettet alle opgaver, sendes data om elevbesvarelserne til Uddannelsesstyrelsen, som udarbejder en rettevejledning til lærerne
 • Censor sender derefter besvarelser samt rettevejledning og karakterliste tilbage til skolen som rekommanderet forsendelse. Karakterlisten medsendes i særskilt lukket konvolut.
 • Skolelederen overdrager besvarelserne samt rettevejledning til læreren, som giver sin bedømmelse og udfylder en egen karakterliste
 • Skolens leder giver censors karakterliste til læreren, og sender lærerens karakterliste til censor
 • Censor og lærer underskriver listerne og returnerer dem snarest til lederen.

Er der karakterer, som den ene af parterne ønsker forhandling om, anføres dette sammen med en kort begrundelse på listen. Forhandling - mundtlig eller skriftlig - skal finde sted, hvis en af bedømmerne ønsker det. Skolens leder forestår forhandlingen. Forhandlingsresultatet underskrives af både lærer og censor.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 5, §§ 42-44

Censur af mundtlige prøver

Censur af mundtlige prøver forløber som følger:

 • Censor hilser eleven velkommen, og noterer elevens trukne prøveoplæg. Eleven følges til forberedelsesrummet.
 • Under prøven styrer eleven sit oplæg og fremlægger. Lærer leder prøven og tager noter om elevens præstation i forhold til fagets prøvekrav
 • Lærer og censor kan stille opklarende spørgsmål til eleven undervejs i fremlæggelsen
 • Censor og lærer skriver deres noter færdig, og skriver hver en karakter ned
 • Censor og lærer taler kort sammen om elevens præstation i forhold til fagets prøvekrav
 • Lærer og censor samstemmer elevens karakter, og karakter skrives ind i karakterlisten
 • Elev lukkes ind, og får sin prøvekarakter af lærer med deltagelse af censor

Ved prøver med flere elever, skal lærer og censor skrive noter om hver elevs præstation samt give individuelle karakterer.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 6, §§ 52-53.

Karaktergivning

Formålet med karaktergivningen er at vise elevens faglige præstation under prøven. Eleverne bedømmes ud fra den grønlandske karakterskala – ’The Greenlandic Grading System’ – også kaldet GGS-skalaen. GGS-skalaen kan sammenlignes med den danske 7-karakterskala således:

GGS-skala                Beskrivelse                                                         7-trinsskala

A

Fremragende præstation

12

B

Fortrinlig præstation

10

C

God præstation

7

D

Jævn præstation

4

E

Tilstrækkelig præstation

2

Fx

Utilstrækkelig præstation

0

F

Ringe præstation

-3

Karaktererne A-E betegner at eleven har bestået sin prøve, hvor Fx-F betegner at eleven har dumpet prøven.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 4, §§ 25-28.

Klageregler

Hvis elever eller forældre ikke er enige i en given karakter, har de mulighed for at klage. En klage over karaktergivning skal indsendes til skolens leder senest 4 uger efter karaktergivningen. Klagen skal være begrundet og sendes skriftligt.

Ved en klageproces afgiver censor og lærer afgiver hver en udtalelse til skolens leder. Skolelederen fremsender herefter udtalelserne og det nødvendige bilagsmateriale sammen med sine kommentarer til departementet for uddannelse, som træffer en endelig afgørelse.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 12.

Prøveresultater

Skolernes prøveresultater sendes til Uddannelsesstyrelsen, og offentliggøres herefter via Grønlands Statistik. 

Læreplaner
Gå til
Den afsluttende evaluering
Gå til
Hvordan bliver man censor i folkeskolen?
Gå til
Sidst opdateret: 16. juli 2020