airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Prøver i Grønlandsk

Alle afgangselever skal afholde færdigheds- og skriftlig prøve i Grønlandsk. Derudover kan faget blive udtrukket til mundtlig prøve.
Færdighedsprøve

Færdighedsprøven i grønlandsk er skriftlig og varer 1 time.

Eleven prøves bl.a. i sproglig korrekthed og sprogforståelse.

Hjælpemidler

Eleven må benytte ordbøger og andre opslagsværker under prøven.

Prøveafvikling

Skolelederen eller en stedfortræder herfor udleverer lærerarket til den lærer, der skal diktere eller instruere prøven. Vedkommende må ikke være tilsynsførende, og skal forlade prøvelokalet efter dikteringen eller instruktionen. De tilsynsførende skal sikre at prøven afholdes i overensstemmelse med instruktionerne på lærerarket.

Demo-opgaver

Demoopgaver
Vejledning til demo-opgaver

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 8.

Skriftlig prøve

Den skriftlige prøve for Grønlandsk varer 4 timer, med højst 1 time til samtalerunde og mindst 3 timer til den individuelle skriftlige besvarelse.

Samtalerunde

Eleverne går sammen i grupper, der er sammensatte inden prøven. Gruppen læser opgavesættet, og drøfter indhold, muligheder og krav i de enkelte opgaver. Eleverne må tage notater, der må benyttes i den efterfølgende skriftlige besvarelse.

Prøveafvikling og hjælpemidler 

Når samtalerunden er slut, samler de tilsynsførende elevernes notater sammen, og eleverne begiver sig til det lokale, hvor den individuelle, skriftlige prøve afholdes. Eleverne må benytte alle relevante hjælpemidler under prøven, inkl. egne notater fra samtalerunden.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 63.

Mundtlig prøve

Mundtlig prøve i Grønlandsk består af en forberedelse og en fremlæggelse, og kan gennemføres individuelt eller i grupper på højst 3 elever. Prøven foregår på grønlandsk, og eleven prøves i færdighed i mundtlig fremstilling og i arbejde med tekster og andre udtryksformer, analyse, perspektivering og vurdering af oplægget.

Tekstopgivelser

Til prøven opgives 80-100 normalsider af kortere tekster af

 • Sagprosa
 • Nyere prosa
 • Poesi
 • Andre udtryksformer, evt. drama
 • 3 større værker – mindst 1 grønlandsk roman

Prøveafvikling og hjælpemidler

Til en individuel prøve gives 20-40 minutter til forberedelsen; til en gruppeprøve gives 40-60 minutter. Der gives 20-40 minutter til fremlæggelse og karaktergivning.

Under forberedelsen må eleven tage notater og benytte egne noter og ordbøger. Notaterne må medbringes til fremlæggelsen. Under fremlæggelsen redegør eleven eller gruppen for oplægget, og der føres en samtale herom.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 64.

Prøvevejledning

Vejledningen til prøverne i faget grønlandsk har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøverne i grønlandsk samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

iPad ved skriftlige prøver

Pages og Numbers anvendes til de skriftlige 3 og 4 timers prøver.

Indstillinger for Pages:

 • Standard dokumentformat
 • Skrifttype: Calibri Regular
 • Overskrift skrives i størrelse 14-16
 • Øvrig skrift skrives i størrelse 11-14
 • Linjeafstand: 1,2-1,5
 • Sidenummer anføres, fx 1 af 2, 2 af 2

IPad’en må ikke have eller kunne få adgang til internet under hele prøven.

Skolelederen skal derfor sikre, at der ikke er tilgængelig internetadgang i prøvelokalet. Evt. må routere/modem/wi-fi i prøvelokalet slukkes. Det er ikke tilstrækkeligt at iPad’en sættes på ’Flytilstand’ og/eller at slå wi-fi fra på iPad’en manuelt.

Skolelederen skal desuden i god tid inden prøven sikre sig, at alle elever, og tilsynsførende er fortrolige med, at modtage og eksportere dokumenter fra Pages og Numbers.

Instruks til tilsynsførende

Instruks til lærer og tilsynsførende til 3 og 4 timers prøver:

 • iPad’en må ikke kunne tilgå internettet under hele prøven
 • IPad’en må i sprogfagene først benyttes efter samtalerunden.
 • Tastatur må benyttes, hvis eleven ønsker det og har det til rådighed.
 • Alle elever anvender Pages og/eller Numbers.
 • Pages indbyggede stavekontrol og ordbogs App’s må anvendes.
 • Der skal i hele prøvetiden være iPadkyndig til stede i prøvelokalet.

1) Efter samtalerunden udleveres klargjort dokument ved præinstalleret sidehoved1 (Airdrop/USB)
2) Dokumentet åbnes i App’en Pages.
3) Eleven udfylder felterne i sidehovedet. Skolens navn og GR nummer er præudfyldt.
4) Eleven anvender:
- Standard dokumentformat
- Skrifttype: Calibri Regulator
- Overskrift skrives i størrelse 14-16
- Øvrig skrift skrives i størrelse 11-14
- Linjeafstand: 1,2-1,5
- Sidenummer anføres. Fx 1 af 2, 2 af 2
5) Udregninger m.v. udarbejdet lavet i Numbers indsættes i Pages dokument.
6) Når eleven er færdig eksporteres besvarelsen fra Pages til tilsynsførende i PDF-format. (Airdrop/USB)
7) Besvarelsen udskrives og sendes efterfølgende til censor efter gældende retningslinjer.
8) Besvarelsen slettes fra elevens og tilsynsførendes iPad.

Opstår der problemer med iPad’en af nogen art, skal eleven i stedet anvende hvidt papir og indskrive med holdbar skrift (kuglepen). Prøvetiden udvides ikke udover fastsatte rammer.

 

Atuarfik normualu / Skolens navn og GR-nr:

 

Ulloq / Dato:

Atuartup aqqa / Elevens navn:

Inuup-normua / CPR-nr:

 

Fagi / Fag:

Immikkoortua / Disciplin:

 

Nakkutilliisup aqqa / Tilsynsførendes navn:

 

iPad ved skriftlige prøver

Hent Pages iPadskabelon til skriftlig prøve her (brug iPad): 

 

Læreplaner
Gå til
Skriftlige prøver 2022
Gå til
Mundtlige prøver 2022
Gå til
Censur og karaktergivning
Gå til
Sidst opdateret: 20. april 2021