airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Prøver i Matematik

Alle afgangselever skal afholde færdigheds- og skriftlig prøve i Matematik. Derudover kan faget blive udtrukket til mundtlig prøve.
Færdighedsprøve

Færdighedsprøven i Matematik er skriftlig og varer 1 time.

Eleven prøves i færdigheder og brugen af faglige redskaber. Prøven omfatter opgaver i tal og algebra, geometri og anvendt matematik. 

Hjælpemidler

Eleven må benytte de nødvendige praktiske hjælpemidler under prøven – dog ikke formel- og tabelsamling, lommeregner eller andre datatekniske hjælpemidler.

Prøveafvikling

En lærer udpeget af skolelederen dikterer eller instruerer prøven.

Demo-opgaver

MATEMATIK_ Demoopgaver

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 8.

Skriftlig prøve

Skriftlig prøve i Matematik varer 4 timer, og består af et opgavesæt i problemregning, der skal berøre alle kategorierne i faget.

Eleven skal kunne behandle matematiske problemer af rutinemæssig og af åben karakter fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold, kunne anvende matematiske modeller og give faglige begrundelser for de fundne resultater.

Hjælpemidler

Eleven må anvende alle relevante hjælpemidler, herunder en godkendt formel- og tabelsamling, egne noter, opslagsværker og lommeregner. Hvis der til det enkelte opgavesæt skal anvendes særlige hjælpemidler, vil det blive meddelt skolerne ved udsendelsen af opgaverne.


Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 74.

Mundtlig prøve

Til mundtlig prøve i matematik prøves eleven i praktisk anvendelse af fagets begreber og arbejdsmetoder, valg af fremgangsmåde samt i viden og indsigt i det matematiske stof. Eleven skal kunne begrunde de fundne resultater.

Opgivelser

Til prøven opgives flere af følgende kategorier:

 • Tal og algebra
 • Geometri
 • Anvendt matematik
 • Problemløsning og kommunikation

Prøveform og -varighed

Læreren skal efter samråd med klassen beslutte sig for prøveform a eller b for hele klassen: 

 1. Eleven forbereder sig til et oplæg, der bygger på både praktiske og teoretiske problemstillinger. Eleven må under forberedelsen tage notater, der må medbringes til fremlæggelsen. Under fremlæggelsen redegør eleven for arbejdet med oplægget. Forberedelsen må vare 20-40 minutter; fremlæggelse og karaktergivning varer i alt 20 minutter.

 2. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg, der bygger på praktiske og teoretiske problemstillinger. Oplægget skal give eleverne mulighed for gennem undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer at benytte arbejdsmetoder og vise indsigt og færdigheder, der vedrører matematik og dens anvendelse. Eleven skal kunne veksle mellem praksis og teori. Prøven kan være individuel eller i en gruppe på højst 3 elever, og lærer og censor skal under prøven nå at tale med den enkelte elev. Prøven varer i alt 2 timer, inkl. karaktergivning og der må højst være 6 elever til prøve samtidigt.

Hjælpemidler

Ved prøven må anvendes alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 75.

Prøvevejledning

Vejledningen til prøverne i faget Matematik har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøverne i Matematik samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

iPad ved skriftlige prøver

Pages og Numbers anvendes til de skriftlige 3 og 4 timers prøver.

Indstillinger for Pages:

 • Standard dokumentformat
 • Skrifttype: Calibri Regular
 • Overskrift skrives i størrelse 14-16
 • Øvrig skrift skrives i størrelse 11-14
 • Linjeafstand: 1,2-1,5
 • Sidenummer anføres, fx 1 af 2, 2 af 2

IPad’en må ikke have eller kunne få adgang til internet under hele prøven.

Skolelederen skal derfor sikre, at der ikke er tilgængelig internetadgang i prøvelokalet. Evt. må routere/modem/wi-fi i prøvelokalet slukkes. Det er ikke tilstrækkeligt at iPad’en sættes på ’Flytilstand’ og/eller at slå wi-fi fra på iPad’en manuelt.

Skolelederen skal desuden i god tid inden prøven sikre sig, at alle elever, og tilsynsførende er fortrolige med, at modtage og eksportere dokumenter fra Pages og Numbers.

Instruks til tilsynsførende

Instruks til lærer og tilsynsførende til 3 og 4 timers prøver:

 • iPad’en må ikke kunne tilgå internettet under hele prøven
 • IPad’en må i sprogfagene først benyttes efter samtalerunden.
 • Tastatur må benyttes, hvis eleven ønsker det og har det til rådighed.
 • Alle elever anvender Pages og/eller Numbers.
 • Pages indbyggede stavekontrol og ordbogs App’s må anvendes.
 • Der skal i hele prøvetiden være iPadkyndig til stede i prøvelokalet.

1) Efter samtalerunden udleveres klargjort dokument ved præinstalleret sidehoved1 (Airdrop/USB)
2) Dokumentet åbnes i App’en Pages.
3) Eleven udfylder felterne i sidehovedet. Skolens navn og GR nummer er præudfyldt.
4) Eleven anvender:
- Standard dokumentformat
- Skrifttype: Calibri Regulator
- Overskrift skrives i størrelse 14-16
- Øvrig skrift skrives i størrelse 11-14
- Linjeafstand: 1,2-1,5
- Sidenummer anføres. Fx 1 af 2, 2 af 2
5) Udregninger m.v. udarbejdet lavet i Numbers indsættes i Pages dokument.
6) Når eleven er færdig eksporteres besvarelsen fra Pages til tilsynsførende i PDF-format. (Airdrop/USB)
7) Besvarelsen udskrives og sendes efterfølgende til censor efter gældende retningslinjer.
8) Besvarelsen slettes fra elevens og tilsynsførendes iPad.

Opstår der problemer med iPad’en af nogen art, skal eleven i stedet anvende hvidt papir og indskrive med holdbar skrift (kuglepen). Prøvetiden udvides ikke udover fastsatte rammer.

 

Atuarfik normualu / Skolens navn og GR-nr:

 

Ulloq / Dato:

Atuartup aqqa / Elevens navn:

Inuup-normua / CPR-nr:

 

Fagi / Fag:

Immikkoortua / Disciplin:

 

Nakkutilliisup aqqa / Tilsynsførendes navn:

 

iPad ved skriftlige prøver

Hent Pages iPadskabelon til skriftlig prøve her (brug iPad): 

 

Læreplaner
Gå til
Skriftlige prøver 2022
Gå til
Mundtlige prøver 2022
Gå til
Censur og karaktergivning
Gå til
Sidst opdateret: 7. april 2021