airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Håndværk, design, sløjd og håndarbejde

Der undervises i Håndværk og design herunder sløjd og håndarbejde på alle årgange på yngste- og
mellemtrinnet, valgfag på ældstetrinnet.
Fagets formål

(Jf. § 56 i Selvstyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens
fag og fagområder).
§ 56. Formålet med undervisningen i Håndværk og design er at sikre eleverne kompetencer, så de
gennem sansemæssige erfaringer udvikler håndværksmæssige kompetencer indenfor teknikker,
materialer, design og udtryk. Undervisningen skal styrke elevernes kreativitet og evne til at se nye
muligheder og ideer.
Stk. 2. Undervisningen skal give eleverne en forståelse for samspillet mellem ide, tanke og handling
frem til et færdigt produkt, samt opnå tillid til egne muligheder og oplevelse af glæde ved at arbejde
med hænderne.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne i fællesskab finder deres kreative muligheder
ved at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende.
Stk. 4. Eleverne skal gennem håndværk og design udvikle elevernes forståelse for materiel kultur i
deres hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder samt opnå forståelse for ressourcer, miljø og
bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

Bemærkninger til formålet
Formålet er bygget op således, at:
Stk. 1 beskriver den faglige viden og de færdigheder den enkelte elev skal opnå.
Stk. 2 beskriver elevens personlige udvikling og egen anvendelse af de produkter som de har
fremstillet
Stk. 3 handler om elevens forståelse om hvordan man i samarbejde med andre kan skabe kreative
muligheder og evaluerer
Stk. 4 beskriver elevernes forståelse for materialernes anvendelsesmuligheder i hverdagen

Fagets identitet
Det praktisk musiske fag skaber rammer for elevernes oplevelser, skaberglæde og fordybelse, så de
udvikler fantasi til at lære så de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og
handle.
Undervisningen skal vække elevernes interesse, nysgerrighed til praktiske musiske fag gennem
eksperimenter og konstruktioner, hvor underviseren, gennem leg, støtter og fremmer børns
kreativitet og iværksættertrang og arbejde med kroppen og med innovation og designprocesser.
Undervisningen skal ikke betragtes som isoleret, men skal være en del af den daglige undervisning
om det er det naturfaglige eller humanistiske fag. Vores forståelse og syn på læring har ændret sig
fra, at kunne dygtiggøre sig i et eller få bestemte færdigheder, til at betragte læring som livslang
læring af forskellige færdigheder, viden og kompetencer på grund af de konstante ændringer, der
forekommer i verden.
Evaluering
Evaluering handler om intern evaluering af elevernes udbytte af den daglige undervisning med
udgangspunkt i løbende evaluering som støtte og inspiration.
Eleverne kan evalueres på mange måder i hverdagen. En god evaluering forudsætter tydelige mål for
undervisningen og skal være tydelige for eleverne, og såvel som for forældrene. Evaluering er til tider
udelukkende resultatorienteret, og ligger som direkte opfølgning, når et produkt er færdiggjort. Andre
gange er evaluering mere langsigtet og foregår ved, at gamle og nyere produkter, arbejdsmetoder eller
forløb sammenlignes på forskellige aftalte tidspunkter af året, eller i løbet af trinnet. Det er vigtigt at
evaluere både i hverdagen og med større tidsintervaller. Evalueringen er elevens, forældrenes og lærerens
fælles redskab til at følge elevens udvikling og sikre, at eleven når de mål, der er fastsat for hver aktivitet,
hvert forløb og på hvert trin.
Feedback
Feedback betegner aktiviteten at give en tilbagemelding på faglige produkter og processer. Dette går ofte
fra lærer til elev, men elever kan også give hinanden feedback. Feedback kan drage nytte af og bidrage til
fællesskabet. Feedback kan af læreren rammesættes på måder, der lægger op til faglig refleksion.
Feedback kan fremstilles således:
• Hvad er målet?
• Hvor står eleven i forhold til målet?
• Hvad er det næste skridt for at nå målet?

Læringsmål 

Maren Louise Brandt

Redaktør/skolekonsulent

(+299) 34 62 06

mlba@nanoq.gl

Sidst opdateret: 25. april 2024