airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Råstoffer

Introduktion til samfundsfag
Målsætning og elevmotivation 
Formålet er at introducere til samfundsfag (politik, sociologi, økonomi) tematisk med et emne, der er meget oppe i tiden - råstoffer. Eleverne er nysgerrige og får hurtigt den faglige stolthed i at føle, at de ved en masse om dette aktelle emne. Timerne består af mange sekvenser for at fastholde elevernes opmærksomhed og for at ramme forskellige læringsstile. Materialet er meget blandet – mest tekst, men også videoklip og en hel del billeder, der hjælper eleverne til at huske de nogle gange abstrakte begreber. 
Forudsætninger 
Der er ingen forudsætninger påkrævet fra elevernes side. Forløbet er tænkt som en introduktion til samfundsfag C, om end på et ganske højt niveau
Sproglige forudsætninger: for så vidt muligt udleveres tekster både på dansk og grønlandsk, eller der er lavet gloselister til førfaglige ord i danske tekster. Kravene til elevernes faglige ordforråd skal være tydelige, og optimalt udleveres et kompendium i starten af forløbet med fagudtryksgloselisten (bilag 11A) bagerst, så eleverne hele tiden kan slå op og huskes på at bruge begreberne.
Imødekommelse af læreplanen
Spørgsmål fra samfundsfags tre hovedområder, som forløbet overordnet arbejder med:
# Hvordan træffes beslutninger om råstofpolitik (politik – kernebegreber: Easton, direkte/repræsentativt demokrati, deltagelses- og konkurrencedemokrati)
# Hvordan kan det tænkes at gå, når/hvis der kommer 5000 kinesiske arbejdere (sociologi – kernebegreber: integration/assimilation/segregation)
# Hvordan kan indtægterne fra råstoffer bruges godt – og dårligt (økonomi – kernebegreber: de økonomiske mål vækst og miljø, ressourceforbandelse)
De fleste af læringsmålene dækkes i forløbet:
Eleverne skal kunne:
a) anvende grundlæggende viden om sociologi, økonomi og politologi til at redegøre for aktuelle, grønlandske samfundsmæssige problemer og løsninger herpå,
b) undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre,
c) undersøge konkrete, politiske beslutningsprocesser,
d) undersøge konkrete prioriteringsproblemer i det grønlandske velfærdssamfund, f) formulere samfundsfaglige spørgsmål,
g) opsøge, anvende og kritisk vurdere informationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge,
h) formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer,
i) formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber,
j) formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer,
k) indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling og
l) argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag.
Fravalg: i denne lektionsplan er rigsfællesskabet, debat om storskala, uran mm. ikke medtaget (ville ellers dække læreplanens e) [eleverne skal kunne] påvise i konkrete eksempler betydningen af grønlandske og globale forhold for de politiske handlingsmuligheder samt kernestoffet c) politiske beslutninger i Grønland og Danmark).
Med de mange sekvenser kan lærere bygge videre på noget og pille andet ud, og således tilpasse og tone forløbet efter deres ønsker.
Ideer til tværfagligt samarbejde
Emnet egner sig til tværfaglige 2.g-opgaver, f.eks. samfundsfag/historie, samfundsfag/fysik
Placering i semesteret
Forløbet er tænkt at ligge i starten af skoleåret. Men emnet råstoffer er også fint at afrunde/repetere med før eksamen, særligt da det passer så godt til det tredje diskuterende/perspektiverende spørgsmål, som ofte optræder i eksamensspørgsmål. Med dette forløb vil eleverne kunne besvare et sådant typisk spørgsmål om Grønlands fremtid på et fagligt højt niveau.
Undervisningsmateriale (kræver login)
Undervisningsmaterialet består af en lektionsplan samt en bilagsmappe (45 MB). Bilagene har nummer efter den lektion de er tilknyttet. Fire af bilagene hentes direkte hos kilden: 
Bilag 1C Til gavn for Grønland (DK og KAL)
Bilag 5D Grønlands olie- mineralstrategi VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND DK
Bilag 5G Grønlands olie- mineralstrategi VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND KAL
Sidst opdateret: 06. marts 2020