airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sociale medier

Sociale medier og kvalitative og kvantitative undersøgelser
Kort beskrivelse af forløbet
Forløbet består af 6 dobbelt lektioner af 50 min og havde i sin tid som mål at engagere og få eleverne til at reflektere over et emne, som fylder meget i deres hverdag; de sociale medier. De skulle undersøge dem og opstille nogle hypoteser, små teorier om hvordan de sociale medier påvirker os. I den forbindelse skulle vi læse forskellige teorier om de sociale medier og hen mod slutningen af forløbet skulle de udfærdige en undersøgelse, enten en kvalitativ eller en kvantitativ undersøgelse. De skulle som en afslutning på forløbet skrive en opgave om deres resultater.
Eleverne skulle selv formulere deres undersøgelsesspørgsmål.
 
Målsætning og elevmotivation
Formål (generelt og faglige mål): Kernestof: sociologi: identitetsdannelse og socialisation, kvantitative og kvalitative metode (fra de grønlandske lærerplaner).
Målet var at få stor elevmotivation fordi de kunne teste/undersøge et emne som fylder meget i deres verden, derudover var undervisningen formen præget af autentiske åbne spørgsmål. Så eleverne var selv eksperter og undervisningsformen derfor mere åben og induktiv.
Metode: Induktivt og via åbne autentiske spørgsmål. Læreren sætter rammerne og bidrager med artikler, men det er på baggrund af elevernes egen undren at vi skal finde frem til de konkrete undersøgelsesområder.
 
Imødekommelse af læreplanen
Forløbet imødekommer følgende krav fra lærerplanerne:
a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
b) forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
c) sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre,
d) formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde grønlandsk og dansk materiale til at undersøge problemstillinger og drage konklusioner heraf
i) anvende kvantitative og kvalitative metoder
j) formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og diagrammer,
 
Ideer til tværfagligt samarbejde
Det vil være oplagt at lave et tværfagligt samarbejde med matematik. Her kunne de arbejde med mere avanceret statisk og undersøge deres undersøgelsers validitet.
En anden tværfaglig mulighed kunne være med mediefag; her kunne eleverne arbejde med analyser af f.eks. videoer som bliver delt i stor stil på facebook.  Hvilke filmiske virkemidler benytter de og hvorfor har de den gennemslagskraft?
 
Placering i semesteret og forudsætninger
Forløbet kræver at eleverne har nogle basisbegreber fra sociologien med sig. Så det vil nok fungere bedst i 2 eller 3. G.
Dette blev afholdt i november – december måned i 3 g. 
 
Evaluering:
Skydeskiveevaluering – formativ undervejs:
Kan du lave en hypotese?
Kan du redegøre for teori vedr. sociale medier?
Kan du anvende teorien til at udfolde og teste din hypotese (enten kvantitativ eller kvalitativt)
Kan du argumentere og diskutere fagligt om fordele og ulemper ved brugen af sociale medier
Kender du forskel på kvantitativ og kvalitativ metoder
Summativ evaluering: Skriftlig opgave – som opfølgning og afslutning på forløbet
Derudover også en evaluering af elevernes oplevelse af forløbet og arbejdsmetoderne

Supplerende viden og materiale
Forløbet lå lige op til juleferien og det blev derfor et ret presset forløb. Det kan derfor med fordel forlænges lidt. Man kunne evt. have et lidt længere forløb inden eleverne skal lave deres undersøgelse og de kan have mere tid til selve undersøgelsen.
Hvis man ønsker at inddrage mere viden og flere problemstillinger er der vedlagt noget ekstra materiale som kunne bruges til det jf. bilag 9- 13.
Dette supplerende materiale har desuden endnu mere fokus på grønlandske forhold og man kunne derfor køre et forløb med inddragelse af mere Grønlandsk materiale.
 
Hent Lektionsplan
Hent materialet
Sidst opdateret: 06. marts 2020