airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Arktisk økologi og global opvarmning

Undervisningsmaterialet

Forløbsbeskrivelse
Elevkompendium
Bilagsmappe


Præsentation af forløbet

Målsætning og elevmotivation
Problemstilling omkring global opvarmning er aktuel og der er meget fokus på Grønland, da det er et af stederne, hvor konsekvenserne af den globale opvarmning ses tydeligst. Eleverne oplever forandringerne personligt og forløbet skal give dem en forståelse for disse forandringer og årsagerne hertil.

Eleverne får gennem forløbet et almendannende aspekt og får herigennem en viden om det økosystem, de er en del af og hvordan organismerne i økosystemet påvirker hinanden. Eleverne skal med denne viden tage stilling til deres økologiske omgivelser og være bevidste omkring deres påvirkninger på miljøet.

Forløbet er opbygget med sekvensering og høj elevaktivitet, hvor eleverne selv arbejder med opgaver omkring stoffet. Mange af opgaverne er taktile, hvor eleverne selv bygger molekyler og konstruerer systemer af fødekæder og fødenet.

Der laves gennem forløbet en begrebsliste med biologiske fagord. Denne liste opdateres løbende af eleverne og kan laves i både en grønlandsk og dansk version.

Gennem forløbet er der stigende progression, hvor de første moduler omhandler grundlæggende biologisk viden og de sidste moduler omhandler mere abstrakt viden og stillingtagen til konsekvenserne af global opvarmning.


Muligheder for at udvide det faglige og inddrage flere ting
Forløbet kan udvides så det også omfatter plantevæksten i Grønland og planters tilpasninger til det arktiske klima.
I forløbet laves et forsøg med O2 og CO2-koncentrationerne i en beholder med karse i lys og mørke samt jord og skal belyse, hvordan lys har indflydelse på fotosyntese og respiration. Forsøget kan udvides til at omhandle flere abiotiske forsøgsparametre og hvis vejret er er til det kan forsøget opstilles udenfor, hvor der måles planter in situ.

Forudsætninger
Da forløbet er tilrettelagt til biologi C behøver eleverne ikke have særlige forudsætninger. Det vil dog være en fordel, hvis de kender lidt til cellers opbygning, forsøgsopstilling og kildekritik.

Imødekommelse af læreplanen
Læringsmål
a) redegøre for biologisk teori og arbejdsmetode,
b) indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet,
c) opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter,
d) udføre eksperimentelt arbejde og indsamle og analysere biologiske data såvel i laboratoriet som i naturen,
e) bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser og eksperimentelt arbejde i form af journaler og rapporter,
f) udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber og
g) diskutere samfundsmæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold.

Kernestof
a) eukaryote celler,
b) cellers struktur og funktion samt udvalgte cellulære processer
h) økosystemers opbygning og funktion, herunder fødekæder, stofkredsløb og energistrømme, i) konkrete økosystemer, i Grønland og i den globale verden,
i) mikroorganismers betydning for økosystemet,
k) økosystemers påvirkning af menneskelig aktivitet og
l) miljøbeskyttelse og bæredygtig udnyttelse af naturen med særlig vægt på grønlandske forhold.

Ideer til tværfagligt samarbejde
Forløbet kan laves som tværfagligt forløb med geografi, hvor geografi går mere i dybden med årsagerne til global opvarmning og de globale konsekvenser. Forløbet kan også indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag, hvor samfundsfag kan arbejde med de samfundsmæssige konsekvenser af global opvarmning og klimapolitikken i Grønland.

Placering i semesteret
Forløbet kan med fordel placeres sidst på skoleåret, hvor solen er fremme igen og hvor vejrforholdene er mere gunstige.


Sidst opdateret: 02. marts 2020