airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gymnasiet #WTF!? #kulturchok

Materialet
Forløbsbeskrivelse, bilag og eksamensspørgsmål findes på Teams gruppen Kulturfag GUX.

Målsætning og elevmotivation
Gymnasiet #WTF!? #kulturchok er et forløb, der handler om GUX Sisimiuts skolekultur. Forløbet tager udgangspunkt i, hvordan det er at starte i gymnasiet. Det retter blikket mod elevernes egen oplevelse af mødet med en ny kultur og stiller spørgsmål som: Hvad er kulturmøde og kulturchok? Hvad er værdier og normer? Og hvordan kan man undersøge det? Spørgsmål, som eleverne skal undersøge og forsøge at svare på.

Forløbet går først og fremmest induktivt til værks og tager udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden. Dette er tænkt for at øge deres motivation og lyst til selv at være spirende antropologer. Et yderligere formål er at kunne se, hvordan faget giver dem muligheder og kompetencer til at blive aktive demokratiske samfundsborgere jf. lærerplanens overordnede formål. Vi ønsker, at forløbet bidrager til, at eleverne får en metabevidsthed om vigtigheden af deres stemme i det fælles læringsrum og på den måde kommer godt ud af startboksene ift at turde tale og afprøve synspunkter, ideer og erkendelser i fælles, trygt læringsrum. I forløbet tager vi desuden højde for, at langt de fleste af eleverne kommer lige fra folkeskolen og i øvrigt har svært ved dansk og skal støttes i at tillære de nødvendige studiemæssige kompetencer, herunder læsning og notatteknik.
Målet med forløbet er, at eleverne skal kunne få redskaber og sprog til at granske den nye kultur, som de netop er landet i. Det er magtpålæggende for os at understrege vigtigheden af at vi som kulturfagslærere skaber rammer for et undervisningsrum, hvor vi kan støtte eleverne i at undersøge og sprogliggøre udfordringer eleverne oplever, når de begynder i gymnasiet.

Forudsætninger
Grundet forløbets placering i starten af grundforløbet, har alle elever lige forudsætninger for at følge med. Alle begreber, teorier og metoder introduceres nemlig i forløbet. Derudover læses tekster i undervisningen ved hjælp af en læseforståelsesstrategi.

Imødekommelse af læreplanen
Forløbet kommer ind på følgende faglige mål, læringsmål og kernestof i lærerplanen:

Faglige mål
● Skal med udgangspunkt i teori og praksis kunne forholde sig til kulturelle møder lokalt
● Skal have sådanne kompetencer, at eleverne i deres arbejde med faget kan bygge på forståelse af enkelte processer, der sker i et kulturelt møde
● Skal kunne forstå, hvad der sker i det kulturelle møde ved at være opmærksomme på egne reaktioner og kunne undres over andres
● Skal være bevidste om egne læreprocesser, og eleverne skal kunne udvikle faglig og studiemæssig selvstændighed
● Skal kunne indgå i både par- og gruppearbejde, og kunne være opmærksomme, koncentrerede og kritiske ved elevfremlæggelser
● Skal have selv- og omverdensforståelse og derigennem kunne skabe et fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk, grønlandsk samfund i konstant udvikling

Læringsmål
a) Demonstrere kendskab til relevant kulturteori med henblik på at redegøre for kulturelle problemstillinger inden for såvel egen som andre kulturer
b) Reflektere over egne og andres kulturelle værdier
d) Identificere og beskrive forskellige kulturelle kommunikationsformer med vægt på kulturens indre dimensioner; værdier, normer og udtryksformer
f) Anvende enkelte metoder på et simpelt plan i forbindelse med feltarbejde.

Kernestof
c) Kommunikationsformer, herunder forskellige kultursyn
e) Metoder i forbindelse med feltarbejde

Ideer til tværfagligt samarbejde
Forløbet er egentlig ikke tænkt som et tværfagligt forløb, men det kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre fag fx engelsk, hvor man kunne undersøge den engelske skolekultur og lave en komparativ analyse af de to kulturer.


Placering i semestret
Forløbet er tænkt placeret i starten af grundforløbet, fordi det tager udgangspunkt i, hvordan det er at starte i gymnasiet, herunder et aktivt arbejde med, hvilke konkrete studiemæssige kompetencer, det kræver. Man kan dog godt lade sig inspirere og lave et forløb om skolekultur efter grundforløb, men med et andet udgangspunkt.

Sidst opdateret: 28. august 2020