airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Økonomi under efterskoleopholdet

Et efterskoleophold i Danmark finansieres dels af tilskud fra den danske stat og Grønlands Selvstyre, dels af forældrebetaling/egenbetaling. Herudover kan andre gebyrer komme på tale, som forældrene selv skal betale.
Forældrebetaling / egenbetaling

Forældrene betaler selv en del af efterskoleopholdet, dette kaldes forældrebetaling eller egenbetaling, som består af:

 • Indmeldelsesgebyr
  Et administrationsgebyr, som dækker de omkostninger skolen har ved at modtage en ansøgning, udarbejde skolekontrakt m.m. Gebyrets størrelse kan variere fra skole til skole.
 • Depositum
  Et beløb, som forældrene stiller som sikkerhed under barnets efterskoleophold. Depositummet refunderes efter efterskoleopholdet med evt. fradrag for skader. Depositummets størrelse kan variere fra skole til skole.
 • Efterskolens ugepris
  Den ugentlige pris, det koster at gå på efterskolen. Det er denne del, som fratrækkes statsstøtte fra den danske stat og tilskud fra Selvstyret. Alle efterskoler fastsætter deres egen ugepris, derfor kan ugeprisen variere fra efterskole til efterskole.) Denne betaling sker månedsvis.

Andre mulige gebyrer
 • Afbrydelsesgebyr
  Hvis eleven afbryder sit efterskoleophold i utide, kan efterskolen kræve fuld betaling for et antal uger efter afbrydelsen idet statsstøtten fra den danske stat til efterskolen bortfalder, når eleven ikke længere bor på skolen. Dette kaldes afbrydelsesgebyr og vil typisk fremgå af den skolekontrakt for efter-skoleopholdet, som forældrene underskriver.
  En efterskole kan vælge at modregne afbrydelsesgebyret i det indbetalte depositum og forudbetalt forældrebetaling – det vil også fremgå af skolekontrakten.
 • Gebyr ved bortvisning
  Hvis en elev af en eller anden årsag bortvises fra sin efterskole, kan skolen opkræve et gebyr, fordi bortvisning vil medføre et økonomisk tab for efterskolen. Efterskolerne vil typisk vurdere størrelsen på dette beløb fra sag til sag. Forhold der vedrører bortvisning vil fremgå af den skolekontrakt, som forældrene indgår med efterskolen.
 • Gebyr ved skoleskifte
  Hvis en elev skifter efterskole i løbet af skoleåret, vil det være forbundet med udgifter for forældrene, som kan blive opkrævet afbrydelsesgebyr fra barnets gamle efterskole samt tilmeldingsgebyr og depositum fra elevens nye efterskole. De udgifter, som er forbundet med et skoleskifte i løbet af skoleåret, kan beløbe sig til kr. 10.000 – 15.000, som forældrene selv skal betale.

Forældrebetaling ved elevens planlagte fravær fra efterskolen
Nogle efterskoler kræver ekstrabetaling, hvis eleven har planlagt fravær fra skolen. Dette vil sige, at efterskolen kan opkræve forældrene en ekstrabetaling ud over den normale forældrebetaling, hvis eleven har planlagt fravær. Dette kan for eksempel blive aktuelt, hvis eleven rejser på en længere juleferie til Grønland, som strækker sig ud over efterskolens juleferie.
Ekstrabetalingen skal dække det statstilskud, som skolen mister i forbindelse med elevens planlagte fravær, og fremgår typisk af den skolekontrakt for efterskoleopholdet, som forældrene underskriver.

Det anbefales at eleverne kun er bortrejst når efterskolen har ferielukket, eksempelvis i juleferien – herved undgås det, at forældrene opkræves ekstrabetaling.

Hvis ferier eller andet medfører fravær fra skolen, bør det kun ske efter forudgående aftale med efterskolen.
Erstatning for skader
Forældrene skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom, bortset fra ved hændelige uheld – det vil også fremgå af skolekontrakten.

Hvis forældrenes ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven. Erstatningen kan modregnes i depositummet, men er ikke begrænset til depositummets størrelse.
Andre udgifter under efterskoleopholdet

Der er mange udgifter forbundet med at have sit barn på efterskole, og det vil naturligvis have betydning for familiens økonomi.

Under efterskoleopholdet er forældrene ansvarlige for alle økonomiske forhold vedrørende barnet, og der vil være en del andre udgifter ud over egenbetalingen/forældrebetalingen til skolen. Der vil blandt andet være udgifter til:

 • anskaffelser i henhold til efterskolens udstyrsliste/pakkeliste (fx cykel, dyne, hovedpude, bærbar computer)
 • lommepenge til eleven
 • transportudgifter (fx i forbindelse med weekender eller ferier hos kontaktfamilien)
 • betaling af skolerejser (på nogle efterskoler er skolerejser inkluderet i skoleopholdet og koster ikke ekstra)
 • tøj
 • abonnement eller taletidskort til mobiltelefon
 • hygiejneartikler (shampoo, deodorant, hygiejnebind osv.), evt. medicin
 • uforudsete udgifter


Forældrene dækker selv eventuelle udgifter i forbindelse med kontaktfamiliens opgaver i forhold til eleven.

Det anbefales, at elevens forældre og kontaktfamilien indgår en klar aftale om, hvorledes eventuelle udgifter afholdes, også i forhold til uforudsete udgifter – denne aftale bør indgås inden kontaktfamilien underskriver kontaktfamiliens samtykke erklæring.Sidst opdateret: 26. april 2021