airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilskud til efterskoleophold i Danmark

Et efterskoleophold i Danmark finansieres dels af tilskud fra den danske stat og Grønlands Selvstyre, dels af forældrebetaling/egenbetaling. Der ansøges om tilskud fra Grønlands Selvstyre ved Efterskoleadministrationen.
Tilskudsordning

Alle grønlandske elever modtager statsstøtte fra den danske stat til efterskoleophold i Danmark. Statsstøtten beregnes ud fra husstandens årlige indkomst 2 år før efterskoleopholdets start og ud fra antallet af hjemmeboende børn under 18 år.
Når eleven er tilmeldt det danske folkeregister på efterskolens adresse, er eleven berettiget til den danske statsstøtte.
Find en efterskole kan man beregne ugepris og samlet pris for efterskoleophold, når statstilskuddet er fratrukket.

Herudover ansøger de fleste familier om tilskud fra Grønlands Selvstyre til deres barns efterskoleophold i Danmark. Selvstyrets tilskud beregnes ud fra husstandens årlige indkomst 2 år før efterskoleopholdets start.

Afhængig af den årlige husstandsindkomst vil Selvstyrets tilskud være som følgende:

Årlig husstandsindkomst:

Tilskud pr. uge:

 Gruppe I :      0  -340.000 Fuldt tilskud
 Gruppe II :     340.001 - 500.000 Kr. 600
 Gruppe III :    500.001 - opefter Kr. 200 

Der sker nedsættelse af forældrenes egenbetaling i forhold til søskende under 18 år:

 • Husstandens årlige indkomst nedsættes med kr. 30.000 for hvert barn under 18 år, hvis eleven bor sammen med de pågældende søskende. Dette gælder også hvis der er tale om samleverens børn.


Ved ansøgning om tilskud fra Selvstyret skal der vedlægges dokumentation for husstandens skattepligtige indkomst i form af slutopgørelser fra skattevæsenet for to år før efterskoleårets start.
Det er ikke tilstrækkeligt at fremsende lønsedler fra en arbejdsgiver som dokumentation for husstandsindkomsten, da forældrene i princippet kan have haft forskellige arbejdsgivere samtidig i indkomstårene.

Hvis forældrenes indkomst falder i løbet af tilskudsperioden kan der søges om at få tilskuddet genberegnet. Dette sker gennem Efterskoleadministrationen.

Hvis elevens forældre er skilt eller separeret

Hvis elevens forældre er skilt eller separeret, beregnes Selvstyrets tilskud ud fra den skattepligtige indkomst for den forælder, som barnet har adresse hos. Dette gælder også, selvom barnet opholder sig lige meget hos begge forældre.

Hvis den forælder, som eleven har adresse hos er gift igen eller har en samlever, skal samleverens skattepligtige indkomst medregnes i husstandsindkomsten. Dette gælder hvis forælderen har været gift igen eller har boet med en samlever i mere end 1 år på det tidspunkt der ansøges.

Klageadgang
Klager over afgørelser vedrørende tilskud stiles til Efterskoleadministrationen.
Før der søges om tilskud fra Selvstyret

Forældrene skal indhente følgende dokumenter, som skal vedhæftes eller medsendes ansøgningen om tilskud fra Selvstyret:

 • efterskolens bekræftelse på at eleven er optaget
 • underskrevet samtykkeerklæring fra kontaktfamilien – elevens forældre skal også underskrive erklæ-ringen
 • elevens karakterbevis fra folkeskolen, der fungerer som dokumentation for min. 8 års skolegang
 • slutopgørelser for husstandens årsindkomst 2 år forud for efterskoleopholdets start
 • bopælsattest for husstanden
 • elevens dåbsattest eller anden form for dokumentation for, hvem forældremyndighedsindehaverne er
 • forældremyndighedsindhavernes cpr numre til brug for indhentelse af information om aktuel ind-komst – samlevendes cpr nummer skal også oplyses.

Desuden:

 • hvis der ansøges om tilskud til 2. års efterskoleophold, vedlægges ansøgningen en dispensationsansøgning fra elevens forældre og en begrundet indstilling fra elevens efterskole
 • hvis eleven er anbragt uden for hjemmet, vedlægges ansøgningen dokumentation herfor fra de sociale myndigheder
 • hvis eleven er omfattet af de gældende regler om hjælp til personer med vidtgående handicap, ved-lægges ansøgningen dokumentation herfor fra de sociale myndigheder.

I forbindelse med ansøgningen om Selvstyrets tilskud til efterskoleophold i Danmark, kan det være nyttigt at lave en huskeliste over den dokumentation, der skal medsendes (se eksempel på huskeliste ”Huskeliste til forældre ved ansøgning om tilskud til efterskoleophold i Danmark”). Opdatér huskelisten løbende og sæt flueben efterhånden som I får dokumenterne indsamlet.


Privatister
Nogle familier søger ikke tilskud fra Selvstyret til deres barns efterskoleophold i Danmark, men modtager kun statsstøtten fra den danske stat. Disse elever betegnes privatister. Her arrangerer og betaler forældrene selv elevens rejser til og fra Danmark m.m.
Søg via Sullissivik
Du kan søge om tilskud inde på Sullissivik, samt se de forskellige former for tilskud, betingelser, hvem der kan ansøge, frister mv.
Sidst opdateret: 10. oktober 2022