airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dansk

Der undervises i dansk på alle trin og årgange.
Fagets formål

Formålet for undervisningen i dansk
(Jf. § 9 i Selvstyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og
fagområder).
§ 9. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå og
anvende talt og skrevet dansk i relevante sammenhænge i og uden for skolen.
Stk. 2 Undervisningen skal styrke elevernes lyst til at indsamle viden og informationer og fremme
deres lyst til at udtrykke sig om egne oplevelser, viden og holdninger.
Stk. 3.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i kommunikation
og formidling af viden og erfaring. Undervisningen skal ruste eleverne til at deltage socialt, samt
tilskynde eleverne til at bruge sproget i forhold til egen og andres situation.
Stk.4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får viden om andre kulturer og sprogsamfund.
Undervisningen skal desuden give eleverne indsigt i kultur og levevilkår i Danmark samt samspillet
mellem sprog og kultur i Grønland og Danmark.

Bemærkninger til formålet
Formålet er bygget op således, at:
Stk. 1 beskriver den faglige viden og de færdigheder den enkelte elev skal opnå.
Stk. 2 beskriver elevens personlige udvikling og egen anvendelse af de sproglige færdigheder, det
intrapersonelle.
Stk. 3 handler om elevens forståelse og brug af færdighederne sammen med andre, det
interpersonelle.
Stk. 4 beskriver elevens rolle og anvendelse af sine færdigheder både i det lokale og internationale
samfund.


Fagets identitet
For størstedelen af eleverne vil dansk være første fremmedsprog, og hensigten med undervisningen
er, at eleverne i løbet af deres uddannelse, opnår en evne til at anvende dansk funktionelt.
Faget skal udvikle elevernes forståelse af sproget og gøre dem fortrolige med at udtrykke sig og
perspektivere omkring egne iagttagelser, holdninger og vurderinger. Samtidig skal elevernes
færdighed i at tilegne sig fremmedsprog styrkes og arbejdes med indlæring af ord, strukturering af
udsagn og alsidig, målrettet brug af både det talte og skrevne sprog i forbindelse med arbejdet i
skolen og i forskellige sociale sammenhænge.
Faget skal udvikle elevernes bevidsthed om at tilegne sig sprog og udtryksformer af forskellig slags,
fremmedsprog, faglige termer, visuelle udtryk osv. Dette gøres bedst ved at arbejde på tværs af
fagene og udnytte de muligheder de forskellige fagtraditioner, medier og materialer giver for en
alsidig og varieret undervisning.
Fagets kerneområder er at: lytte, tale, læse, skrive og arbejde med ordforråd.
Dansk skal systematisk inddrages som undervisningssprog og skal fungere som redskab og middel til
informationssøgning i andre fag og fagområder. Det vil således være naturligt også at inddrage
relevante dansksprogede tekster og medier i undervisningen i andre fag.
Eleverne skal blive fortrolige med at arbejde med og bruge dansk også uden for den egentlige
undervisning i faget, så de udnytter de muligheder, omgivelserne giver for at bruge sproget som
meddelelsesmiddel og redskab i hverdagen.
Evaluering

Evaluering handler om intern evaluering af elevernes udbytte af den daglige undervisning med
udgangspunkt i løbende evaluering som støtte og inspiration.
Eleverne kan evalueres på mange måder i hverdagen. En god evaluering forudsætter tydelige mål for
undervisningen og skal være tydelige for eleverne, og såvel som for forældrene. Evaluering er til tider
udelukkende resultatorienteret, og ligger som direkte opfølgning, når et produkt er færdiggjort. Andre
gange er evaluering mere langsigtet og foregår ved, at gamle og nyere produkter, arbejdsmetoder eller
forløb sammenlignes på forskellige aftalte tidspunkter af året, eller i løbet af trinnet. Det er vigtigt at
evaluere både i hverdagen og med større tidsintervaller. Evalueringen er elevens, forældrenes og lærerens
fælles redskab til at følge elevens udvikling og sikre, at eleven når de mål, der er fastsat for hver aktivitet,
hvert forløb og på hvert trin.

Feedback
Feedback betegner aktiviteten at give en tilbagemelding på faglige produkter og processer. Dette går ofte
fra lærer til elev, men elever kan også give hinanden feedback. Feedback kan drage nytte af og bidrage til
fællesskabet. Feedback kan af læreren rammesættes på måder, der lægger op til faglig refleksion.
Feedback kan fremstilles således:
• Hvad er målet?
• Hvor står eleven i forhold til målet?
• Hvad er det næste skridt for at nå målet?

Læringsmål 

Sigurd Kastrup Solvig

Skolekonsulent Dansk, Engelsk, 3. fremmedsprog, IT i undervisningen

(+299) 34 62 15

sika@nanoq.gl

Sidst opdateret: 25. april 2024