airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om projektet

Her kan du læse om baggrunden for Ordblindeprojektet, hente undersøgelsesrapporten, samt se projektgruppens oplæg om rapportens resultater.
Formål

Projektet har til formål at udvikle materialer til tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed, og til den forebyggende læseundervisning. Projektet tager udgangspunkt i, at der i Grønland endnu ikke findes udviklede værktøjer til at afdække og målrette indsatsen på disse områder med udgangspunkt i en grønlandsk skriftsprogsnorm. Grundlaget for projektet er en undersøgelse af elever i yngstetrinnet.

Målgruppen for projektet er grønlandsklærere fra yngste-trinnet, læsekonsulenter, rådgivningslærere og MISI i kommunerne.

Om ordblindhed

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som vedrører den fonologiske forståelse. Ordblinde har særlige vanskeligheder med deres fonologiske bevidsthed og ordafkodning, hvilket betyder at de har svært ved at omsætte bogstaver til sproglyd. Dette skaber store udfordringer i forhold til håndtering af skriftsprog (læsning, stavning og skriftlig formulering), og udfordringerne viser sig ofte på de tidlige læsestadier.

Der er i international forskning bred enighed om, at ordblindhed er arveligt. Det betyder at børn med ordblinde forældre eller fra familier med læsevanskeligheder er i risiko for at udvikle store læse- og skrivevanskeligheder, hvis ikke der bliver sat tidligt ind med forebyggende indsatser. Disse indsatser omfatter bl.a. god støtte i hjemmet og vedvarende læseundervisning i skolen.
For at understøtte elever, som er i risiko for at udvikle ordblindhed, er det vigtigt at lærere får mere viden om og indsigt i teorier om børns tidlige læse- og skriveudvikling. Dette giver lærerne bedre muligheder for at kortlægge elevernes læseudvikling, følge deres udviklingsforløb over tid, og igangsætte systematiske og pædagogiske læsetiltag.

Forskning har vist, at man kan forebygge og reducere læsevanskeligheder gennem en målrettet og tidlig indsats, der har til formål at udvikle børns opmærksomhed over for sproglyd gennem systematiske aktiviteter (Arnbak & Borstrøm 2007, Gellert 2013). Det kræver en systematisk og løbende evaluering af elevernes læse- og skrivefærdigheder med henblik på en identifikation af elever, der ikke følger en normal læsestandpunkt og læseudvikling, og som derfor har behov for en mere systematisk tilgang til læseundervisning.

Læs mere om ordblindhed

https://etlivsomordblind.dk/ 
https://www.videnomlaesning.dk/
http://www.oi.dk/ 
https://nota.dk/bibliotek/hjaelp/ordblindhed 
https://www.ordblindeforeningen.dk/viden-om/ordblindhed/


Organisering
Uddannelsesstyrelsen har siden etableringen af projektet i 2014, udviklet testmaterialer og støttematerialer kombineret med undersøgelser af elevernes læse- og staveudvikling, i samarbejde med arbejdsgruppen fra Kommuneqarfik Sermersooq, Avannaata Kommunea og Kommune Qeqertalik. Senere i processen er der etableret et samarbejde med 2 forskere fra Københavns Universitet, der rådgiver om metode, udformning af materialer, og bidrager med statistiske analyser. Med en langtidsundersøgelse har man fulgt over 300 elever fra 1. til 3.klasse, og derved fået skabt et datagrundlag for mulige afgrænsninger ift. tidligt at kunne identificere elever, som er i risiko for ordblindhed.
Rapport og oplæg

Rapport

Uddannelsesstyrelsen har i november 2020 udgivet nedenstående rapport om tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed.

I rapporten beskrives ny viden om tidlig læseindlæring i Grønland, baseret på nyeste undersøgelser, og ikke mindst tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed. 

Oplæg

I april 2021 holdt projektgruppen et oplæg om resultaterne fra deres undersøgelser samt testproceduren for lærere og andre relevante aktører. Du kan se oplægget i nedenstående video - bemærk at præsentationsmaterialet er på dansk, mens oplægget er på grønlandsk.

Materiale-udvikling

Materialer som er under udvikling er:

  • Lærervejledning til testmaterialerne udvikles til at guide skoler, om hvordan man tidlig kan identificere elever med risiko for ordblindhed og dertil støtte lærerne i at målrette læsepædagogiske indsatser i deres undervisning.
  • Konkrete materialer (vendespil, brætspil mv.) er under udvikling og har til formål at optræne elevernes fonologisk opmærksomhed. Elever med risiko for ordblindhed har ofte svært ved sprogets lydside og har behov for længere tid, og varierede gentagelser til at øve sig i delfærdigheder. Materialet vil derfor guide lærerne i at udvælge aktiviteter, baseret på færdigheder som vil støtte elevernes læseindlæring.

Mette Larsen Lyberth

Teamleder/skolekonsulent Dysleksi

(+299) 34 62 78

mell@nanoq.gl

Karina Meincke

Skolekonsulent Dysleksi

(+299) 34 62 99

kame@nanoq.gl

Videre navigation på iserasuaat.gl

Fag og undervisning
Gå til
Læreplaner
Digitale undervisningsmidler
Gå til
Online inspirationsmaterialer
Gå til
Sidst opdateret: 15. september 2022