airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grafiske romaner

Målsætning og elevmotivation

Grafiske romaner er et emne som eleverne kan forholde sig til, da det ligger tæt på deres hverdag.  Eleverne kan derfor relatere til det på en anden måde end mange af de andre medier i danskfaget. Forløbet skulle således imødekomme deres interesser, og herigennem skabe en større elevaktivering og motivation – formålet var derfor at få dem til at træne danskfagets analyseområder og begreber på en anderledes, inkluderende og spændende måde. Jeg håbede at emnet i sig selv kunne motivere eleverne, hvortil undervisningen er planlagt og struktureret på en sådan måde at den inddrager eleverne så meget som muligt. Der er således indtænkt en del kreative øvelser og arbejdsformer i forløbet, hvor eleverne får mulighed for selv at arbejde med og formidle viden.

Formålet med forløbet var at give eleverne en forståelse for, hvad grafiske romaner er, og hvad vi kan bruge dem til både i danskfaget og generelt. Der blev derfor især fokuseret på de grafiske romaners udtryk, stil og form, for herigennem at kunne analyse, fortolke og perspektivere teksternes indhold og udtryk. Nogle af de værktøjer der blev arbejdet med i forløbet var følgende: genrer og kendetegn, stil og virkemidler, form, handlingsforløb, fortæller- og synsvinkelforhold med mere. Eleverne skulle på baggrund heraf løbende lave forskellige delanalyser, så der kom progression i deres arbejde. Vi startede med at analysere enkeltrammer, etager og helsider fra forskellige grafiske romaner inden vi gik videre til at analysere uddrag af og hele værker. I denne forbindelse skulle eleverne ligeledes arbejde med komparativ medieanalyse, da vi sammenlignede forskellige mediers formidling af den samme tekst. Vi arbejdede med værket 'Coraline' af Neil Gaiman som grafisk og episk roman samt filmatiseringen heraf, men man kan med fordel også arbejde med elevvalgte værker, hvor de arbejder individuelt. Afslutningsvis var det målet at eleverne på baggrund af deres analyseværktøjer kunne lave et uddrag af en grafisk roman selv. Denne arbejdede vi løbende med i timerne, hvor de kunne brainstorme over indhold, stil og form. Udover den stilladserede og differentierede progression er der ligeledes tænkt andetsprogspædagogik ind, idet der er lavet gloser til en del af materialet. Et fokus i arbejdsformerne har især været at skærpe elevernes inddragelse i øvelserne samt deres brug af fagudtryk.

Forløbet afgrænser sig fra at arbejde med de resterende af tegneseriens formater, selvom der introduceres til dem, så eleverne kender forskel på de forskellige formater og genrer. Der blev derfor primært trukket på de grafiske romaner i analysearbejdet. Der blev hovedsageligt arbejdet med bogen 'Grafiske romaner' af Mimi Olen og Hans-Christian Christiansen i forhold til analyseværktøjerne, hvorimod eksemplificeringer og andet materiale kom udefra, for herigennem at kunne ramme elevernes interesser og videns sfære. Det forskellige materiale og tidsangivelserne er blot vejledende her, da man sagtens kunne inddrage andet materiale, eller forlænge/udlade sekvenser. Eleverne var generelt rigtig glade for forløbet, men havde nogle punkter, som man med fordel kan arbejde videre med i forløbet. Der kan man med fordel tjekke elevernes evaluering ud, hvis man vil have en ide om, hvad de synes var godt og mindre godt. (jf. evalueringen Bilag AA).

 

Forudsætninger


Eleverne: det kan være en fordel for eleverne at de har arbejdet med nogle forskellige emner forinden dette forløb, herunder berettermodel, filmiske virkemidler, billedanalyse osv., så det hele ikke er nyt. Der er i forvejen en del begreber de skal lære undervejs, så hvis de kan have nogle på plads, der blot skal repeteres, kan dette hjælpe dem undervejs i forløbet. Der er dog lagt mange repetitionsøvelser og arbejdsformer ind, der fordrer at de benytter fagbegreberne aktivt.

Forløbet forudsætter at læreren sætter sig ind i de forskellige fagbegreber og programmer eleverne skal benytte undervejs, og at de samtidig vælger nogle eksemplificeringer etc. Som eleverne kan forholde sig til, men der er inddraget en masse eksempler og materiale man kan benytte eller lade sig inspirere af i ovenstående.

 

Imødekommelse af læreplanen


Mange af læreplanens mål og kernestof berøres undervejs i forløbet:

Læringsmål: 

b) formidle en viden og et budskab overbevisende og sikkert i mundtlig form, herunder deltage i diskussioner med argumenterende indlæg,
c) beherske forskellige skriftlige fremstillingsformer og udvise evne til at reflektere og formidle skriftligt,
d) demonstrere færdighed i at karakterisere sprogets opbygning, brug og funktion,
e) lytte aktivt med opmærksomhed og forståelse,
f) læse større, sammenhængende tekster med udbytte og kunne anvende forskellige intensive og ekstensive læsemåder,
g) anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning og vurdering af teksten,
h) demonstrere færdighed i at integrere sprogiagttagelse i tekstlæsningen,
j) analysere, fortolke og perspektivere medieprodukter 

Kernestof:
Det sproglige stofområde:
c) sproglige analyseteknikker og sproglig iagttagelse i forbindelse med tekstanalysen,
e) mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed

Det litterære stofområde:
a) (…) Et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, herunder realistiske og modernistiske tekster. Mindst fire værker (...) Eleverne dokumenterer mundtligt eller skriftligt deres arbejde med hvert af disse værker.
b) Forskellige former for tekstanalyse. Tekster, der repræsenterer væsentlige kulturelle og bevidsthistoriske strømninger, herunder tendenser i samtiden. Ligheder og forskelle mellem grønlandsk og dansk erfaringsverden og kultur på baggrund af de tekster, eleverne arbejder med.

Det mediekulturelle stofområde:
c) fiktionstekster,
d) visuelle udtryksformer

 

Ideer til tværfagligt samarbejde


Man kan eventuelt lave tværfagligt forløb sammen med mediefag i forhold til at diskutere, hvad de forskellige medier kan. Samtidig går nogle af fagbegreberne igen her, hvorfor det kan være en fordel at køre et parallel- eller tværfagligt forløb, så eleverne får en større forståelse for begreberne heri. Man kunne endvidere have arbejdet sammen med billedkunst, hvor eleverne kunne have snakket mere indgående om stiludtrykket og i den forbindelse have lavet den grafiske roman.

 

Placering i semesteret

Forløbet egner sig umiddelbart til at være placeret flere steder i forløbet, men man kan med fordel sætte en del tid af til forløbet. Derudover vil det eventuelt være en fordel at vente med forløbet til 2. eller 3.g. da eleverne så har nogle af de andre grundbegreber på plads til dette forløb og kan repetere dem herigennem.

Forløbsbeskrivelse
Filmappe (96 MB) - download kræver GUX login

Sidst opdateret: 08. oktober 2020 (AHMA)