airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kemi

Målsætning og elevmotivation
Olie- og gasudvinding i Grønland er et rigt debatteret emne både i forhold til økonomi og miljø. Det estimeres, at der kan findes 31 milliarder tønder olie og gas ud for Nordøstgrønland og 17 milliarder tønder olie og gas i områderne vest for Grønland. Olie og gas er derfor relevant for eleverne, da det potentielt kan spille en stor rolle for Grønlands fremtidige økonomi. 

Eleverne får gennem forløbet en viden om den kemiske opbygning og egenskaber
for olie og gas. Ydermere bliver de bevidste omkonsekvenserne af olie- og gasudvinding i forhold til global opvarmning og de påvirkninger olie- og gasudslip kan have på marine økosystemer. 

Forløbet er opbygget med fokus på differentiering, og der er opgaver af forskellige sværhedsgrader.  
Der er i forløbet brugt screencast til forklaring af den faglige viden. Derved kan fagligt svage elever se screencastene igen og derved få gennemgået det faglige stof flere gange og i deres eget tempo. Eleverne har både mulighed for at læse det faglige stof i lærebogen eller lytte til screencastene, hvor tingene forklares mundtligt 

I forløbet indgår to eksperimenter, hvor eleverne gør deres egne erfaringer og skal behandle forsøgsresultater. Sikkerheden omkring eksperimenterne er vigtig og eleverne skal selv tage stilling til de sikkerhedsforanstaltninger, de skal tage under udførelsen af forsøget, ved at tjekke H- og P-sætningerne for de anvendte kemikalier på kiros.dk 

I øvelsen omkring fremstilling af biodiesel ud fra spæk er der mange trin i øvelsen. For at gøre udførelsen struktureret og overskuelig, kan eleverne lave et flowchart, hvor de tegner hvad der sker i hvert trin af forsøget. Derved får de gennemgået fremgangsmåden og kan bruge tegningerne til udførelsen af øvelsen. 

Molekylebyggesæt bliver brugt flere gange gennem forløbet, da eleverne ved at bygge molekylerne får en fornemmelse af molekylernes rumlige opbygning og bindingsforholdene for atomerne.  

Muligheder for at udvide det faglige og inddrage flere ting
Forløbet kan udvides til at omhandle alkoholer. Man kan arbejde med den kemiske opbygning og navngivning af alkoholer samt bioethanol som alternativ energikilde. 
En anden mulighed for at udvide forløbet er at inddrage isomeri - både strukturisomeri og cis/trans isomeri. 

Forudsætninger
Forløbet er tilrettelagt til kemi C, men der arbejdes i forløbet en del med at bygge og tegne molekyler og her er det en fordel, at eleverne kender til elektronparbindingen og bindingsforholdene for atomerne. Det vil være en fordel, at eleverne på forhånd kender til molbegrebet og kan lave mængdeberegning på reaktionsskemaer. Hvis dette ikke er tilfældet, bør opgaven, hvor det skal bruges, udelades. 
Eleverne skal i øvelsen omkring fremstilling af biodiesel skille to faser og her er det nyttigt at kende til polaritet og elektronegativitet. 

Imødekommelse af læreplanen
Læringsmål:

a) beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner, 
b) benytte kemisk fagsprog,
c) relatere observationer, model og symbolfremstillinger til hinanden,
d) udføre enkle beregninger,
e) udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr på̊ forsvarlig vis og omgås kemikalier på̊ forsvarlig vis,
f) registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive og forklare eksperimenter såvel mundtligt som skriftligt,
g) indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder, 
h) læse en elementær kemifaglig tekst og gøre rede for de relevante faglige begreber og den faglige argumentation,
i) identificere og beskrive enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og den aktuelle debat 
j) perspektivere den opnåede faglige viden, herunder  i forhold til og i samspil med andre fag.

Kernestof:
b) simple organiske stoffers opbygning og navngivning.
d) sammenhængen mellem stoffernes opbygning og tilstandsform eller blandbarhed
e) mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger.
f) simple reaktioner, herunder forbrændingsreaktioner.
g) ... vejeanalyser, kemikalier og sikkerhed.

Ideer til tværfagligt samarbejde
Forløbet kan med fordel gennemføres som tværfagligt forløb med geografi, hvor geografidelen omhandler dannelsen af olie og gas i undergrunden, samt årsagerne til global opvarmning. 
Forløbet kan også indgå i samarbejde med samfundsfag, hvor de økonomiske og sociale konsekvenser af olie og gasudvindingen analyseres. 

Placering i semesteret
Forløbet kan ligge midt i semestret, hvor eleverne har stiftet bekendtskab med det grundlæggende kemi og derfor kender til bindingsforholdene for atomerne og kan bruge formelsproget. 

Undervisningsmaterialet
Forløbsbeskrivelse modul for modul
Elevkompendium
Strategi for Arktis 2011-2020

Screencasts:
        Alkaner forgrenede
        Alkaner
        Alkener og alkyner
        Forbrændingsreaktioner