airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Kulturbasering

Baggrund: Med afsæt i kulturmøderne i gymnasiet, herunder elevernes møde med en verden (fx ny uddannelseskultur, sprog, fag, udefrakommende undervisere, elever fra alle egne af landet, kollegieliv, ungdomskultur, kommunikationsformer m.v.), bør der i uddannelsen være en særlig opmærksomhed på at skabe sammenhænge mellem det kendte og ukendte for eleven, samt bruge deres forskellige kulturelle afsæt som ressourcer i undervisningen. Det anses som en nødvendighed særligt ift. det prioriterede fokus på princippet om den elevcentrerede tilgang. Læringen skal dermed i højere grad knytte an til elevernes hverdagserfaringer fra hjemmet og fritiden, og der er blik for, at meget af den kulturelle viden, som er selvfølgeligt for læreren (evt. danske) netop ikke er selvfølgeligheder for en del af eleverne og omvendt. Dog med en understregning af, at der ikke kan drages en entydig forbindelse mellem etnicitet og læringsstil, da alle elever netop er forskellige kulturelt, socialt og personligt. Ligeledes ønskes det ikke, at der knæsættes én arbejdsform eller et pædagogisk princip, som værende den eller det eneste rigtige.

Intention: Undervisningen tager afsæt i elevernes kulturelle ressourcer, så eleverne oplever mening og ikke føler sig fremmede i forhold til gymnasiets sprog og kultur.

Mål: Undervisningen medtænker sociokulturelle forhold i pædagogiske og didaktiske overvejelser. Visualisering og modelleringsprincipper inddrages i didaktiske overvejelser. Pædagogisk variation er kodeordet såvel i den enkelte lektion, som i længerevarende undervisningsforløb. Elevens individuelle læringsstil, udviklingsproces og tilegnelse af forskellige sproglige delfærdigheder indtænkes i undervisningen. Udvikling af et klasserum med en høj grad af variation i arbejdsmetoder og læringsstile, hvor elevernes egne aktiviteter med det faglige stof står i centrum. Det handler ikke om at sænke det faglige niveau, men om at læreren tager sit udgangspunkt et andet sted for i sidste ende at nå det samme ønskede faglige mål, da dette vil indebære en skarpere progression i sidste halvdel af fagets afvikling, hvilket ideelt set modsvares af mere motiverede elever.

Sidst opdateret: 02. marts 2020