airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Prøver i Samfundsfag

Samfundsfag kan blive udtrukket til skriftlig og mundtlig-praktisk prøve for afgangselever.
Skriftlig prøve

Skriftlig prøve i Samfundsfag varer 2 timer, og skal berøre alle af fagets kategorier og alsidigt repræsentere disse.

Prøven består af et opgavesæt, der indeholder både dyberegående, reflekterende opgaver og kortere, fakta-orienterede opgaver. Nogle spørgsmål kan indeholde flere svarmuligheder.

Eleven prøves i at give en sikker og varieret besvarelse i forhold til læringsmålene for Samfundsfag. Der lægges vægt på elevens faglige begrundelser for egne overvejelser, herunder anvendelse af fagets forklaringsmodeller.

Hjælpemidler

Ved løsningen af de dyberegående, reflekterende opgaver må eleven anvende relevante opslagsværker, egne noter og ordbøger.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 81

Mundtlig-praktisk prøve

Mundtlig-praktisk prøve i Samfundsfag består af en forberedelse og en fremlæggelse. Den kan gennemføres enten individuelt eller i en gruppe på højst 3 elever.

Eleven prøves i evnen til at gøre rede for oplægget, perspektivere indholdet i forhold til kendt stof, vurdere, analysere og anvende kilder. Herudover prøves eleven i at kunne fremføre og gøre brug af egen viden og holdning til stoffet.

Tekstopgivelser

Til prøven opgives 30-40 normalsider i et alsidigt sammensat stof, der skal omfatte alle fagets kategorier.

Prøveoplæggene er en tekst, en genstand eller et eksempel på en anden udtryksform. Hvis prøveoplægget er en genstand eller et eksempel på en anden udtryksform, skal det være ledsaget af en tekst på ½-1 normalside.

Prøveoplægget må ikke have været anvendt i undervisningen.

Prøveafvikling og hjælpemidler

Til en individuel prøve gives 20-40 minutter til forberedelsen; til en gruppeprøve gives 40-60 minutter. Der gives 20-40 minutter til fremlæggelse og karaktergivning.

Eleven må under forberedelsen tage notater og benytte relevante opslagsværker, egne noter og ordbøger. Notaterne må medbringes til fremlæggelsen.

 

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 82

Prøvevejledning

Vejledningen til prøverne i faget Samfundsfag har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøverne i Samfundsfag, samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

Læreplaner
Årets obligatoriske og elevvalgte prøver
Gå til
Prøveterminer, prøveplaner og prøvekalendere
Gå til
Censur
Gå til
Sidst opdateret: 31. august 2022