airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Studieprojekt

Fagsiderne udbygges løbende i samarbejde med fagkonsulenterne.
Nyheder
Indroduktionen
Ud fra læreplanen og undervisningsvejledningen vil vi fremhæve en række centrale elementer i studieprojektet og give eksempler. 
Valg af emne
Eleven vælger et emne at skrive om (og ikke et fag), hvorefter skolen tildeler eleven en procesvejleder, som hjælper eleven med at udforske emnet og indsnævre det til en håndtérbar problemstilling. Når problemstillingen er på plads, tildeler skolen eleven en eller flere faglige vejledere alt afhængig af problemstillingens faglige indhold. Det skal her pointeres, at elevens problemstilling formuleres inden for fag, som elever har eller har haft i sin studieretning.
Tværfaglighed
Den tværfaglige emnebehandling og vejledning er en arbejdsform, som nogle lærere først skal til at gøre sig erfaringer med. Skolens pædagogiske ledelse kan med fordel understøtte vejledningssamarbejdet med rådgivning om processens indhold og forløb. Det skal også pointeres, at et tværfagligt samarbejde ikke nødvendigvis udløser en fifty-fifty fordeling af vejledningstimer. Man kan godt forestille sig en ulige fordeling, hvis behandlingen af problemstillingen tilsiger det.
Kreativt produkt
Eleven kan vælge en traditionel skriftlig opgavebesvarelse af rapportlignende karakter, men også vælge at udarbejde et kreativt produkt, som ledsages af en reflekterende procesbeskrivelse.
Vi håber at emnerne under Inspiration kan vække interesse for denne type produkt. 
Tilrettelæggelse af 1. og 2.g opgaverne
Der arbejdes med de større skriftlige opgaver som et progressivt forløb fra 1. til 3.g. For kortere eller længere uddannelser anvendes tilsvarende princip.
De større skriftlige opgaver giver et værdifuldt pejlemærke til såvel skolen som eleven om, hvorledes eleven udvikler sig i retning af at opfylde den del af uddannelsens formål, der især handler om elevernes skriftlige kompetencer, fagligt samspil og generel studiekompetence.
Arbejdet med de større opgaver, herunder 1.g opgaven, 2.g opgaven og studieprojektet i 3.g, inddrager faget studiemetodik, hvis formål netop sigter på at udvikle elevernes studiekompetence. Den tid, eleverne anvender til skrivningen af større opgaver, kan således bl.a. hentes blandt den tid, der er tildelt studiemetodik.
1. og 2.g opgaverne tilrettelægges i en proces, der afspejler processen med studieprojektet i 3.g og senere på de videregående uddannelser. Opgaverne skal i højere grad end i den daglige undervisning give eleverne tid til og mulighed for faglig fordybelse. De læringsmål, som knyttes til opgaven, er de samme mål, som fremgår af fagets læreplan.
Skolen udarbejder en plan for progressionen i de større opgaver, herunder elevernes arbejde med komplekse problemstillinger samt progression for skriftlige kompetencer.
I slutningen af 1.g gennemføres en opgave i et eller flere fag, som eleven har i 1.g. Fag fastlægges af skolen. Formålet med opgaven er at give eleverne lejlighed til at arbejde selvstændigt med at planlægge, strukturere og skrive en større sammenhængende opgave inden for et af uddannelsens centrale fag. Formålet er endvidere, at eleverne på et grundlæggende niveau skal kunne formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt emne inden for fagets kernestof. Slutproduktet skal have et omfang, der svarer til 5-8 normalsider a 2400 tegn inklusiv mellemrum.
I slutningen af 2.g gennemføres en flerfaglig opgave, hvori der inddrages mindst et af de specifikt obligatoriske studieretningsfag (link til definition af de specifikt obligatoriske studieretningsfag). Slutproduktet skal have et omfang, der svarer til 8-10 normalsider a 2400 tegn inklusiv mellemrum. For elever i en studieretning, der omfatter erhvervscase B kan arbejdet med erhvervscasen udgøre det for 2.g opgaven. Formålet med 2.g opgaven er at give eleverne lejlighed til at arbejde selvstændigt som en del af opbygningen af deres studiekompetence og som træning forud for studieprojektet. Eleverne skal kunne fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt emne inden for flere fag fastlagt af skolen (i praksis normalt lærerteamet). Emnet vælges med relation til mindst et af studieretningens specifikke obligatoriske fag.
Inspiration

For at give et indtryk af, hvilke muligheder studieprojektet rummer, har fagkonsulenter og lærere leveret en række eksempler på problemformuleringer. Der er tale om emneforslag til inspiration, og det må forventes, at faglærere justerer formuleringerne med mere fagligt specifikke formuleringer. Der er lagt vægt på at give eksempler på tværfaglige opgaver.

Filer med inspiration til problemformuleringer

Bio B Diabetes, docx - 15.2 KB
Hvad er diabetes, og hvordan kan man forklare den stigende forekomst af Diabetes 2 i Grønland?

BioB Alzheimers, docx - 14.9 KB
Hvad er Alzheimers og hvordan diagnosticeres og behandles sygdommen?

BioB Brystkræft, docx - 15.4 KB
Hvorfor får man kræft og hvorfor er brystkræft på fremmarch i Grønland?

BioB Depression nerveceller, docx - 13.7 KB
Hvad er depression og har mørketiden en betydning for udvikling af depression?

BioB Diabetes 2, docx - 13.7 KB

Hvad er diabetes, og hvordan kan man forklare den stigende forekomst af Diabetes 2 i Grønland?

BioB Fedme fedtsyrer diabetes, docx - 14.9 KB
Hvad er fedme, hvad er årsagen til den hastigt voksende forekomst af fedme i Grønland, og hvilke sundhedsmæssige konsekvenser har fedme?

BioB genetiske sygdomme, docx - 16.3 KB

Hvad er genetiske sygdomme og hvorledes kan man ved bioteknologiske teknikker diagnosticere - og muligvis behandle - dem?

BioB HisB Tuberkolose, docx - 15.0 KB
Hvordan er tuberkulose blevet håndteret i Grønland fra 1910 og til i dag?

BioB Kræft i Grønland, docx - 14.0 KB

Hvorfor får man kræft og hvordan forebygges og håndteres kræft af de Grønlandske sundhedsmyndigheder?

BioB SamfB Fedme, docx - 15.2 KB
Hvordan kan man fra en såvel biologisk som samfundsmæssigt synsvinkel forklare årsager og konsekvenser af fedme i Grønland?

Dansk - tværfaglige problemformuleringer , pdf - 141 KB
Eksempler på tværfaglige opgaveformuleringer med Dansk fordelt på studieretninger.

Engelsk - tværfaglige problemformuleringer, pdf - 82 KB
Tværfaglige problemformuleringer med engelsk
Studieprojekt med grønlandskfaget

Kalaallisut ilaatillugu studieprojekt (KAL) og Studieprojekt med grønlandsk (DAN)

Historie - tværfaglige problemformuleringer, pdf - 212 KB
Eksempler på tværfaglige opgaveformuleringer med historie.

Historie og samfundsfag - tværfaglige problemformuleringer, pdf - 77 KB
Eksempler på tværfaglige opgaveformuleringer med historie og samfundsfag

KemB HisB Kryolit, docx - 14.2 KB

Hvilken rolle har aluminium haft for Grønland før og under 2. verdenskrig, og hvilke såvel økonomiske som miljømæssige konsekvenser vil etablering af aluminiumsværker have for Grønland i dag?

KemiB Fossil og biobrændsel, docx - 13.5 KB
Hvordan bearbejdes fossile brændstoffer, hvilke ulemper er der ved anvendelse af fossile brændstoffer, og er biobrændsel et realistisk alternativ?

Matematik - tværfaglige problemformuleringer, pdf - 458 KB

Eksempler på tværfaglige opgaveformuleringer med matematik og andre fag såsom biologi, fysik, historie, teknikfag,

Mediefag - tværfaglige problemformuleringer, pdf - 71 KB

Eksempler på tværfaglige opgaveformuleringer med mediefag/historie samt mediefag/samfundsfag

Merkantile fag - tværfaglige problemformuleringer, pdf - 346 KB
Eksempler på tværfaglige opgaveformuleringer med de merkantile fag.

Samfundsfag/historie - tværfaglige problemformuleringer, pdf - 108 KB

Eksempler på tværfaglige opgaveformuleringer med samfundsfag og historie

Studieprojekt undervisningsvejledning, pdf - 216 KB

Studieprojekt, Læreplan, pdf - 304 KB

Lærerplaner
Undervisningsvejledning

Louise Kyhl, Fagkonsulent

Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Samtidshistorie, Studieprojekt , Filosofi. Historie & eGUX

loky@kti.gl

Sidst opdateret: 25. juli 2022