airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Personlig udvikling

Personlig udvikling er obligatorisk på alle klassetrin. 
Fagets formål

(§ 38 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens
fag og fagområder).
§ 38. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at være anerkendende deltagere i skolens
fællesskaber. Eleverne skal desuden lære at vurdere egne muligheder, sætte mål, planlægge og tage
kvalificerede valg i forbindelse med deres skolegang og videre uddannelse. Eleverne skal endvidere
tilegne sig viden om forudsætningerne for en psykisk og fysisk sund livsførelse, herunder om de
problemer, der knytter sig til misbrug af nydelses- og rusmidler. Eleverne skal opnå et
grundlæggende kendskab til sikkerhed i skole, hjem, det omgivende samfund, de digitale platforme
og naturen. Eleverne skal opnå indsigt i de familie-, bolig-, miljømæssige og økonomiske rammer,
som samfundet sætter for menneskers dagligliv, og i de værdier og forpligtelser, der knytter sig til
samværet i et familie-, arbejds- og samfundsfællesskab.
Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler såvel deres sociale, demokratiske og
følelsesmæssige kompetencer som deres intellektuelle og fysiske færdigheder. Undervisningen skal
styrke elevernes selvindsigt, selvtillid, kritiske sans og kreativitet og støtte dem i at udvikle sig til
betænksomme og omsorgsfulde mennesker, der reflekterer og planlægger, tager vare på sig selv og
andre og tager ansvar for at forme deres egen fremtid.
Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes evner til at samarbejde med mange forskellige
mennesker og medvirke til, at de tager hensyn til andre og forstår betydningen af samtalen som et
middel til at finde fælles løsninger. Eleverne skal opnå forståelse af andre menneskers værdier,
holdninger og handlinger.
Stk. 4. Eleverne skal opnå forståelse af, at de valg, de selv og andre træffer i forbindelse med
uddannelse og erhverv og deres livsførelse i øvrigt, har betydning for dem selv og for samfundet som
helhed. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne udvikler 15 deres tolerance over for
andre mennesker, og at de værdsætter andre menneskers rolle i og bidrag til et demokratisk
samfund.

Bemærkninger til formålet
Stk. 1 omhandler den konkrete viden og de færdigheder, som den enkelte elev skal opnå gennem
skoleforløbet.
Stk. 2 omhandler den personlige udvikling og egen anvendelse af viden og færdigheder til personlig
vækst og styrkelse af identitet og integritet, det intrapersonelle.
Stk. 3 omhandler elevens anvendelse af viden og færdigheder i samarbejde med andre til at opnå
indsigt i og respekt for andre mennesker, det interpersonelle.
Stk. 4 omhandler elevens anvendelse af viden og færdigheder både i det lokale og internationale
samfund til styrkelse af demokratiet og den interkulturelle tolerance, det globale.

Fagets identitet
Personlig udvikling indgår som et selvstændigt fagområde, men hænger nøje sammen med såvel
andre fag og fagområder som elevernes egen personlige udvikling og trivsel og skolens hverdag.
Fagets kerneområder er elevens personlige udvikling, elevens sociale udvikling, elevens målsætning,
og planlægning, elevens uddannelse, erhverv og livsbane. Samt sundhedslære, familien, seksuallære.
Det vil være hensigtsmæssigt, at en stor del af fagets undervisning tilrettelægges tværfagligt og/eller
i tæt samarbejde med de forskellige fag, både med henblik på helhedsforståelsen, og for at hvert fag
og fagområde sikrer og fastholder sin egen synsvinkel.
Eleverne skal opnå forståelse af, at de valg, de selv og andre træffer i forbindelse med uddannelse og
erhverv og deres livsførelse i øvrigt, har betydning for dem selv og for samfundet som helhed.
Undervisningen skal desuden medvirke til, at eleverne udvikler deres tolerance over for andre
mennesker, og at de værdsætter andre menneskers rolle i og bidrag til et demokratisk samfund.
Evaluering
Evaluering handler om intern evaluering af elevernes udbytte af den daglige undervisning med
udgangspunkt i løbende evaluering som støtte og inspiration.
Eleverne kan evalueres på mange måder i hverdagen. En god evaluering forudsætter tydelige mål for
undervisningen og skal være tydelige for eleverne, og såvel som for forældrene. Evaluering er til tider
udelukkende resultatorienteret, og ligger som direkte opfølgning, når et produkt er færdiggjort. Andre gange er evaluering mere langsigtet og foregår ved, at gamle og nyere produkter, arbejdsmetoder eller
forløb sammenlignes på forskellige aftalte tidspunkter af året, eller i løbet af trinnet. Det er vigtigt at
evaluere både i hverdagen og med større tidsintervaller. Evalueringen er elevens, forældrenes og lærerens
fælles redskab til at følge elevens udvikling og sikre, at eleven når de mål, der er fastsat for hver aktivitet,
hvert forløb og på hvert trin.


Feedback
Feedback betegner aktiviteten at give en tilbagemelding på faglige produkter og processer. Dette går ofte
fra lærer til elev, men elever kan også give hinanden feedback. Feedback kan drage nytte af og bidrage til
fællesskabet. Feedback kan af læreren rammesættes på måder, der lægger op til faglig refleksion.
Feedback kan fremstilles således:
• Hvad er målet?
• Hvor står eleven i forhold til målet?
• Hvad er det næste skridt for at nå målet?

Læringsmål 

Naya Pedersen Lyberth

Skolekonsulent Specialundervisning, Elever med særlige behov

(+299) 34 62 13

nasp@nanoq.gl

Sidst opdateret: 25. april 2024