airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Samfundsfag

Der undervises i samfundsfag på alle klassetrin gennem elevens 10-årige skolegang. 
Fagets formål

(Jf. § 22 i Selvstyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder).
§ 22. Formålet med undervisningen er at medvirke til, at eleverne opnår kompetencer, så de kan tage
reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et
demokratisk samfund og dets udvikling. Eleverne skal udvikle forståelse for sammenhængen mellem
menneskers levevilkår og de naturgivne og menneskeskabte forhold og af, hvilken betydning ændringer har
for levevilkårerne og samfundslivet.
Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af deres eget kulturelle og
samfundsmæssige tilhørsforhold. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne udvikler deres kritiske
sans. Eleverne skal udvikle bevidsthed om de muligheder, faget rummer og undervisningen skal gøre dem i
stand til at tage medansvar for egen læring.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske og samfundsmæssige
spørgsmål og problematikker, og at de erkender, at der ligger historiske og socioøkonomiske
forudsætninger og forskellige værdisyn bag andres holdninger og handlinger.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og
spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. Undervisningen skal tillige give eleverne
indsigt i andre kulturer og samfundsnormer.

Bemærkninger til formålet
Stk. 1 omhandler de konkrete kompetencer, som den enkelte elev skal opnå gennem skoleforløbet – det
rent faglige aspekt.
Stk. 2 omhandler elevens personlige anvendelse af samfundsfaglige kompetencer til personlig vækst og
styrkelse af identitet og integritet - det intrapersonelle aspekt.
Stk. 3 omhandler elevens anvendelse af kompetencer i samarbejde med andre til at skabe sig indsigt i og
forståelse for andre mennesker - det interpersonelle aspekt.
Stk. 4 omhandler elevens anvendelse af kompetencer både i det lokale og internationale samfund til
styrkelse af demokratiet og den interkulturelle tolerance - det overordnede samfundsmæssige og kulturelle
aspekt.


Fagets identitet
I samfundsfag skal de grundlæggende samfundsfaglige begreber og arbejdsmetoder udvikles som helheder
gennem hele skoleforløbet. Faget kan indgå i tværfaglige undervisningsforløb, projekter eller andre
tematiske forløb.
I samfundsfaget arbejdes der med samfundsmæssige problemstillinger, der vedrører samfundets udvikling,
fra det helt lokale forhold til det globale plan, som skal medvirke til, at eleverne udvikler deres kritiske sans.
Fagets kerneområder består af: kultur og samfund, politik og menneskerettigheder, økonomi, identitet og
fællesskab samt samfundsfaglige metoder i ældstetrin.
De arbejdsformer og metoder, der anvendes i faget, kan være generelle kompetencer som kan spille en rolle
i andre fag, som kan være med til at udvikle elevernes læring.
Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen
deltagelse i samfundet, dvs. at de kan forstå og diskutere demokratiske grundværdier, demokratiopfattelser,
og hvilke spilleregler der gælder i et demokratisk samfund.
Evaluering
Evaluering handler om intern evaluering af elevernes udbytte af den daglige undervisning med
udgangspunkt i løbende evaluering som støtte og inspiration.
Eleverne kan evalueres på mange måder i hverdagen. En god evaluering forudsætter tydelige mål for
undervisningen og skal være tydelige for eleverne, og såvel som for forældrene. Evaluering er til tider
udelukkende resultatorienteret, og ligger som direkte opfølgning, når et produkt er færdiggjort. Andre gange er evaluering mere langsigtet og foregår ved, at gamle og nyere produkter, arbejdsmetoder eller
forløb sammenlignes på forskellige aftalte tidspunkter af året, eller i løbet af trinnet. Det er vigtigt at
evaluere både i hverdagen og med større tidsintervaller. Evalueringen er elevens, forældrenes og lærerens
fælles redskab til at følge elevens udvikling og sikre, at eleven når de mål, der er fastsat for hver aktivitet,
hvert forløb og på hvert trin.


Feedback
Feedback betegner aktiviteten at give en tilbagemelding på faglige produkter og processer. Dette går ofte
fra lærer til elev, men elever kan også give hinanden feedback. Feedback kan drage nytte af og bidrage til
fællesskabet. Feedback kan af læreren rammesættes på måder, der lægger op til faglig refleksion.
Feedback kan fremstilles således:
• Hvad er målet?
• Hvor står eleven i forhold til målet?
• Hvad er det næste skridt for at nå målet?

Læringsmål 

Karla Petrussen

Teamleder/skolekonsulent Matematik, Samfundsfag

(+299) 34 56 58

Sidst opdateret: 25. april 2024