airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Matematik

Der undervises i matematik på alle trin og årgange. 
Fagets formål

(Jf. § 26 i Selvstyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder).
§ 26. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske
kompetencer. Eleverne skal opnå fortrolighed med, fagets begrebsområder. Eleverne skal opnå øvelse i at
skaffe sig viden og i at erkende, formulere og løse matematiske problemer, der vedrører dagligliv,
samfundsliv og naturforhold. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig den matematiske viden og
de færdigheder, som er nødvendige for deres videre læring i andre fag.
Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erfarer, at matematik både er et redskab til
problemløsning og til kreativ virksomhed samt at eleverne udvikler deres fantasi og nysgerrighed. Eleverne
skal udvikle deres bevidsthed om de muligheder, som faget rummer.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i
dagligdags sammenhænge. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår øvelse i, selvstændigt og i
fællesskab, at finde egne løsningsmetoder gennem undersøgende og problemløsende aktiviteter.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel
og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen skal desuden medvirke til, at eleverne bliver i stand til
at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i
et demokratisk samfund.

Bemærkninger til formålet
Formålet er bygget op således, at:
Stk. 1 beskriver de faglige kompetencer den enkelte elev skal opnå. Eleverne skal kunne forstå, arbejde med
og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører daglig liv, samfundsliv og
naturforhold.
Stk. 2 beskrives at den enkelte elev skal kende til matematik både som et redskabsfag og et kreativt fag.
Eleverne skal, gennem tro på egne kræfter, udbygge deres matematiske kompetencer med henblik på et
videre uddannelsesforløb efter folkeskolen.
Stk. 3 beskrives elevens forståelse af og brug af matematiske kompetencer i dagligdags sammenhænge.
Eleverne skal, selvstændig og i samarbejde med andre, gennem matematik i skolen udvikle et redskab til
brug i det daglige liv.
Stk. 4 beskrives fagets rolle i forhold til kultur og samfund set i relation til den enkelte elev som ansvarligt
medlem i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå matematik både som en del af kulturen og
som en del af samfundet, både på det nære og globale plan.

Fagets identitet
I matematik skal de grundlæggende begreber og arbejdsmetoder udvikles som helheder gennem hele
skoleforløbet, både i selve faget matematik, og når matematik indgår i tværfaglige undervisningsforløb,
projekter eller andre tematiske forløb.
Matematik er et videnskabsfag, som sørger for at udvikle ny viden inden for matematikken og at give svar
på spørgsmål, der hører til inden for andre fagområder.
Faget består af faglige stofområder, der især vedrører matematik som et system af redskaber. Disse faglige
stofområder er beskrevet under Tal og algebra, Geometri og Statistik og sandsynlighed. Det sidste
stofområde består af seks matematiske kompetencer. Det er hensigten, at læreren sammentænker
matematisk stof og matematiske kompetencer i undervisningen.
Matematik er et redskabsfag, hvor elevernes matematiske kompetencer er en nødvendighed for læringen i
andre fag. Matematik er et system af redskaber til brug i hverdagsliv, samfundsliv og arbejdsliv.
Evaluering
Evaluering handler om intern evaluering af elevernes udbytte af den daglige undervisning med
udgangspunkt i løbende evaluering som støtte og inspiration.
Eleverne kan evalueres på mange måder i hverdagen. En god evaluering forudsætter tydelige mål for
undervisningen og skal være tydelige for eleverne, og såvel som for forældrene. Evaluering er til tider
udelukkende resultatorienteret, og ligger som direkte opfølgning, når et produkt er færdiggjort. Andre gange er evaluering mere langsigtet og foregår ved, at gamle og nyere produkter, arbejdsmetoder eller
forløb sammenlignes på forskellige aftalte tidspunkter af året, eller i løbet af trinnet. Det er vigtigt at
evaluere både i hverdagen og med større tidsintervaller. Evalueringen er elevens, forældrenes og lærerens
fælles redskab til at følge elevens udvikling og sikre, at eleven når de mål, der er fastsat for hver aktivitet,
hvert forløb og på hvert trin.


Feedback
Feedback betegner aktiviteten at give en tilbagemelding på faglige produkter og processer. Dette går ofte
fra lærer til elev, men elever kan også give hinanden feedback. Feedback kan drage nytte af og bidrage til
fællesskabet. Feedback kan af læreren rammesættes på måder, der lægger op til faglig refleksion.
Feedback kan fremstilles således:
• Hvad er målet?
• Hvor står eleven i forhold til målet?
• Hvad er det næste skridt for at nå målet?

Læringsmål 

Karla Petrussen

Teamleder/skolekonsulent Matematik, Samfundsfag

(+299) 34 56 58

karp@nanoq.gl

Ane Fleischer

Skolekonsulent Naturfag, Matematik

(+299) 34 62 02

afle@nanoq.gl

Sidst opdateret: 29.juli 2023