airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Engelsk

Der undervises i engelsk på alle årgange på mellem- og ældstetrinnet.
Fagets formål

(Jf. § 13 i Selvstyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og
fagområder).
§ 13. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan forstå og
bruge talt og skrevet engelsk i relevante situationer. Undervisningen skal desuden være med til at
skabe et fundament for elevernes øvrige faglige og almene læring,
Stk. 2. Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen
ud fra deres egne erfaringer og fremme deres lyst til at udtrykke sig i relevante sammenhænge,
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i
formidling af viden og erfaring. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget til
kommunikation med andre.
Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i
engelsktalende lande samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

Bemærkninger til formålet
Formålet er bygget op således, at:
stk. 1 beskriver den faglige viden og de færdigheder den enkelte elev skal opnå.
Stk. 2 beskriver elevens personlige udvikling og egen anvendelse af de sproglige færdigheder, det
intrapersonelle.
Stk. 3 handler om elevens forståelse og brug af færdighederne sammen med andre, det
interpersonelle,
Stk. 4 beskriver elevens rolle og anvendelse af sine færdigheder både i det lokale og internationale
samfund.

Fagets identitet
For størstedelen af eleverne vil engelsk være andet fremmedsprog, og hensigten med
undervisningen er, at eleverne i løbet af deres uddannelse, opnår en evne til at anvende engelsk
funktionelt.
Faget skal udvikle elevernes færdigheder i at opfatte og bearbejde talt og skrevet engelsk og i at
formidle egne iagttagelser, viden, oplevelser og perspektivering gennem både talt og skrevet sprog.
Samtidig skal elevernes færdighed i at tilegne sig fremmedsprog styrkes - arbejde med indlæring af
ord, strukturering af udsagn og alsidig, målrettet brug af både det talte og skrevne sprog i forbindelse
med arbejdet i skolen og i forskellige sociale sammenhænge.
Faget skal udvikle elevernes bevidsthed om at tilegne sig sprog og udtryksformer af forskellig slags,
fremmedsprog, faglige termer, visuelle udtryk osv. Dette gøres bedst ved at arbejde på tværs af
fagene og udnytte de muligheder de forskellige fagtraditioner, medier og materialer giver for en
alsidig og varieret undervisning.
Fagets kerneområder er at: lytte, tale, læse, skrive og arbejde med ordforråd.
Engelsk skal i et vist omfang fortrinsvist på ældstetrinnet inddrages som undervisningssprog og skal
fungere som redskab og middel til informationssøgning i andre fag og fagområder. Det vil således
være naturligt også at inddrage relevante engelsksprogede tekster og medier i undervisningen i
andre sprog og fag.
Eleverne skal blive fortrolige med at arbejde med og bruge engelsk også uden for den egentlige
undervisning i faget, så de udnytter de muligheder, omgivelserne giver for at bruge sproget som
meddelelsesmiddel og kilde til oplevelse og viden om omverdenen.
Evaluering
Evaluering handler om intern evaluering af elevernes udbytte af den daglige undervisning med
udgangspunkt i løbende evaluering som støtte og inspiration.
Eleverne kan evalueres på mange måder i hverdagen. En god evaluering forudsætter tydelige mål for
undervisningen og skal være tydelige for eleverne, og såvel som for forældrene. Evaluering er til tider
udelukkende resultatorienteret, og ligger som direkte opfølgning, når et produkt er færdiggjort. Andre gange er evaluering mere langsigtet og foregår ved, at gamle og nyere produkter, arbejdsmetoder eller
forløb sammenlignes på forskellige aftalte tidspunkter af året, eller i løbet af trinnet. Det er vigtigt at
evaluere både i hverdagen og med større tidsintervaller. Evalueringen er elevens, forældrenes og lærerens
fælles redskab til at følge elevens udvikling og sikre, at eleven når de mål, der er fastsat for hver aktivitet,
hvert forløb og på hvert trin.


Feedback
Feedback betegner aktiviteten at give en tilbagemelding på faglige produkter og processer. Dette går ofte
fra lærer til elev, men elever kan også give hinanden feedback. Feedback kan drage nytte af og bidrage til
fællesskabet. Feedback kan af læreren rammesættes på måder, der lægger op til faglig refleksion.
Feedback kan fremstilles således:
• Hvad er målet?
• Hvor står eleven i forhold til målet?
• Hvad er det næste skridt for at nå målet?

Læringsmål 

Sigurd Kastrup Solvig

Skolekonsulent Dansk, Engelsk, 3. fremmedsprog, IT i undervisningen

(+299) 34 62 15

sika@nanoq.gl

Sidst opdateret: 25. april 2024